TBYG1001 - Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 45/100
Skriftlig eksamen 55/100 3 timer

Faglig innhold

Bygningshistorie, konsekvenser, stedsanalyse som redskap, DAK-opplæring (Archicad), utviklingsprosjekt boligområder, bygg for fremtiden, forskrifter, plan og bygningslov, byggesøknad, miljøbelastning/ -analyse, prosjektarbeid, planlegging (msprosjekt),
kostnader (excel), utviklingsprosjekt boligområder: presentasjon, dokumentasjon, teamarbeid, prosjektstyring. Bibliotekskurs.

Læringsutbytte

Kunnskap:
* Kandidaten skal ha kunnskap som gir systemperspektiv på utvikling av et
utbyggingsområdet for bebyggelse
* Kandidaten skal ha kunnskap om bygningsteknisk historie.
* Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet gjennom
informasjonsinnhenting i tråd med plan- og bygningsloven.

Ferdigheter:
* Kandidaten skal ha ingeniørfaglig digital kompetanse med vekt på fremstilling av
digitale tegninger og modeller.
* Kandidaten kan planlegge og gjennomføre enkle byggprosjekter og arbeidsoppgaver innenfor fagfeltet, både selvstendig og i team, også ved bruk av digitale planleggingsverktøy.
* Kandidaten kan finne, bruke og henvise til informasjon og fagstoff, og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling.
* Kandidaten kan bidra til nytenkning og innovasjon gjennom utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige løsninger.

Generell kompetanse:
* Kandidaten har innsikt i miljømessige konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv
* Kandidaten kan formidle kunnskap innenfor sitt fagområde til ulike målgrupper både skriftlig med tekst og tegning, og muntlig.
* Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.
* Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Læringsformer og aktiviteter

Oppstart med fellesforelesninger for deretter storgruppeinndelt (3 grupper) grunnleggende DAK på datasal. I prosjektarbeidet blir disse gruppene delt videre inn i smågrupper på 6-7 stud/gr med
selvstendig eget arbeid.
Avsluttes med presentasjon i storgruppen. Gruppen bruker digital adm. styringsperm på elektronisk læringsmiljø (Blackboard) som organiseringsverktøy. Kjernen i emnet et prosjekt som omfatter et stort utbyggingsareal som skal bebygges hovedsakelig med boliger (Utvikling av fremtidens boområde for unge).

Obligatoriske aktiviteter

  • Innleveringer av delprosjekter av prosjektoppgaven
  • Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder, obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Kontinuasjon i skriftlig deleksamen arrangeres i mai/juni.Gjentak av mappe kun mulig ved neste ordinære gjennomføring.

 

Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

 

Tillatte hjelpemildler til eksamen: Ingen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (FTHINGBY)

Forkunnskapskrav

Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, bygg, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur. Vent gjerne med å kjøpe bøker til etter undervisningen har begynt. Anbefalt litteratur: Håndbok 53: Trehus, 2014, Trond Ramstad, Knut Ivar Edvardsen. ISBN: 978-82-536-1391-8 
Prosjektarbeid: utviklings- og endringskompetanse, Harald Westhagen m.fl. ISBN 9788205383616.
Byggforsk på nett: Utnyttelsesgrad m.fl.
Grethes Hus for Archicad 1-4 (nye utgaver årlig), Ingolf Sundfør

Eksamensinfo

Vurderingsordning: 

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 09:00
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 09:00

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Mappevurdering 45/100

Utlevering
06.11.2017

Innlevering
20.11.2017

Høst ORD Skriftlig eksamen 55/100 20.12.2017 09:00 D434 , E202 , E203
Vår UTS Mappevurdering 45/100
Vår UTS Skriftlig eksamen 55/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.