TBT4125 - Næringsmiddelkjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 20/100
Skriftlig eksamen 80/100 4 timer D

Faglig innhold

Næringsmidlers komponenter: Karbohydrater, lipider, proteiner, fargestoffer, aromastoffer, vitaminer, mineraler og vann. Nærmere omtale av viktige næringsmidler, herunder kjøtt, fisk, melk, melkeprodukter, egg og vegetabilier. Næringsmiddelmikrobiologi - forråtnelse, matbårne sykdommer. Toksiner, tungmetaller. Tilsetningstoffer, næringsmiddelkonservering, forskrifter. Sensorisk analyse. Kosthold og ernæring.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne:
- Gjøre rede for egenskaper og reaksjoner til karbohydrater, lipider og proteiner ved lagring og prosessering av mat og hvordan disse influerer på kvalitet/egenskaper til næringsmidlene.
- Gjøre rede for de viktigste stoffklassene som påvirker farge og smak i mat.
- Kjenne viktige kilder til vitaminer og mineraler i mat og hvordan disse påvirker andre sider av kvaliteten på mat.
- Kunne finne frem i regelverket for næringsmidler.
- Kjenne til ulike metoder i sensorisk analyse og forstå muligheter og begrensninger i de ulike metodene.
- Kunne forklare hvilke prosesser som skjer ved lagring av muskelvev og hvordan disse virker inn på kvaliteten.
- Gjøre rede for vekstbetingelser for viktige patogener i mat og forholdsregler for å unngå matinfeksjoner/-forgiftninger.
- Gjøre rede for kilder for viktige klasser av skadelige stoffer i mat samt begrepet HACCP.
- Gjøre rede for betydning av vann til stabilitet og kvalitet til næringsmidler.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kollokvier, obligatoriske lab.øvinger, rapporter, plakatpresentasjon, muntlig høring, ekskursjoner til næringsmiddelbedrifter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen (80 %) og rapport (20 %). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIK4030 7.5
TBT4155 2.5 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 20/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 80/100 D 14.05.2018 09:00 JB22 , JB30 , JB40
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.