TBBY3101 - Tradisjonsfaglig Fordypning 3

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Tradisjonsfaglig Fordypning 2 er en del av grunnutdanningen i bachelor løpet innen tradisjonellt bygghåndverk og teknisk bygningsvern der læring skjer gjennom utøvende arbeid. Gjennom deltagelse og opplæring skal studenten tilegne seg innsikt i utøvende arbeid innen tradisjonelt bygghåndverk. Håndverksfaglige problemstillinger knyttes opp til tradisjonsaspekter, tradisjonelle og regionale teknikker, prosessuell autentisitet, tradisjonelle metoder, material og verktøybruk, bygningshistorie, konstruksjonslære og praktisk byggeteknikk. Ulike metoder og hjelpemidler benyttes i spesialemnet.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten har god kunnskap om tradisjonelle og regionale teknikker. Kandidaten skal ha god kunnskap om restaureringshåndverksrollen og innsikt i praktisk, antikvarisk restaureringsarbeid. Kandidaten har god kunnskap om dokumentasjonsmetoder for materialbruk, teknikker og prosedyrer

Ferdigheter: Kandidaten kan håndtere flere relevante verktøy samt har god kunnskap om relevante metoder og prosedyrer innenfor spesialsegmentet. Kandidaten har god ferdighet i tradisjonelle og regionale teknikker.

Generell kompetanse: Kandidaten kan redegjøre og formidle kunnskap og teknikker fra egen tradisjonsutøving ovenfor andre faggrupper og fagfelt
Kandidaten kan dokumentere arbeider med tradisjonell bebyggelse i forhold til materialbruk, teknikker, prosedyrer.

Læringsformer og aktiviteter

Arbeide i grupper samt gjennomføring av individuelle øvinger.

Mer om vurdering

Seminar der kandidaten redegjør for sin kunnskap og teknikkbruk fra egen tradisjonsutøving både gjennom presentasjon og i et refleksjonsnotat.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern (FTTRADBYGG)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Eksempler på lærebøker/oppslagsverk innen husbyggingslære og bygningskunst fra 1800-1900 – tallet:

Broch, T.: Lærebog i Bygningskunsten, Christiania 1848
Tandberg, G.: Kortfattet veiledning i Bygningsvæsen pa Landet,
Kristiania 1890
Bugge, A.: Husbygningslære, Oslo 1918
Holmgren, J.: Husbygging, Oslo 1946
Frøstrup, A.: Rehabilitering, Oslo 1993
Berg, F.: Praktisk rehabilitering, Byggenæringens Forlag, 1997
Brænne, J., Drange, T., Aanensen, 1996. Gamle trehus.

Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur. Eventuelle justeringer publiseres på it´s learning innen semesterstart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.