course-details-portlet

TBA4590 - Jernbane, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Prosjektarbeidet skal fortrinnsvis utføres som en forberedelse til masteroppgaven. Tema for prosjektarbeidet skal helst være av forsknings- eller utredningskarakter, men det kan også være i tilknytning til samferdselsanlegg under planlegging, bygging eller drift. Aktuelle oppgaver for prosjektarbeidet kan være innenfor planlegging, bygging, drift eller vedlikehold av jernbaneinfrastuktur. Arbeidet skal munne ut i en prosjektrapport.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Hvordan fordype seg i et spesifikt tema innen valgt fagområde gjennom vitenskapelige arbeidsmetoder.

Ferdigheter: Definere en problemstilling og utarbeide forskningsspørsmål. Innhente kompletterende kunnskap gjennom registreringer, litteraturstudier og annet kildesøk og kombinere dette med teoretisk kunnskap.

Generell kompetanse: Gjennomføre et større selvstendig prosjektarbeid, inklusive å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportere delresultater og skrive en prosjektrapport i hht. vedtatte standarder.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning. Veiledningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Den individuelle veiledningen blir supplert med seminarer på utvalgte tema underveis i semesteret.

Forkunnskapskrav

Eksamen i nødvendige grunnlagsemner for prosjektarbeid.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Veg, transport og geomatikk
  • Jernbaneteknikk
  • Jernbanebygging
  • Vegbygging
  • Samferdselsteknikk
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Utlevering
01.12.2021

Innlevering
20.12.2021


08:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU