TBA4580 - Industriell økologi, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnets faglige innhold knyttes til en definert problemstilling innen feltet industriell økologi, i samråd med faglærer. Innholdet rettes mot bruk av industriell økologi teori og metodikk for vurdering av miljøprestasjon i tekniske systemer, primært innenfor avfallssektoren med sikte på ressursutnyttelse fra avfall. Problemstillingen studeres ved hjelp av systemanalytiske metoder, som materialstrømanalyse, livsløpsanalyse, og kostnytte analyse, og kan gjerne knyttes opp mot en ekstern bedrift

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenten skal ha kunnskaper om:
- Problemstillingen innenfor et valgt tema fra forskjellige perspektiver(teknisk, økologisk, økonomisk, juridisk, strategisk/selskapelig).
- Teori og metoder innenfor industriell økologi til å identifisere og evaluere forskjellige tiltak.

Ferdigheter:
Studenten skal kunne:
- Skape en oversikt om problemstillingen og metoder som har vært brukt tidligere med hjelp av litteraturstudium og ekspertintervjuer.
- Formulere konkrete spørsmål som bør bevares.
- Velge og bruke tilstrekkelige transparente(reproduserbare) metoder for å bedre forstå det valgte system og besvare spørsmål.
- Kritisk vurdere data og usikkerheter.
- Reflektere over konsekvenser av ulike tilbak og deres prioritering.
- Trekke konklusjoner fra egne studier med hensyn til metoder og praktiske konsekvenser.
- Kommunisere resultatene på en effektiv måte (skriftlig og muntlig).

Læringsformer og aktiviteter

Prosjektarbeid under veiledning, kombinert med selvstudier. Prosjektet utføres enkeltvis eller i gruppe avhengig av deltakelse. Undervisningen kan være på norsk eller engelsk etter ønske

Kursmateriell

Defineres i samråd med faglærer, tilpasset prosjektet.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Utlevering
01.12.2017

Innlevering
20.12.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.