TBA4551 - Marin byggteknikk, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Marin byggteknikk er rettet mot planlegging, beregning, prosjektering og utførelse av byggverk i kystsonen, i havner og i Arktis. Du må velge enten å spesialisere deg innen kyst- og havneteknikk (KH), arktisk teknologi (AT), eller utvikling og dimensjonering av vindturbiner, stigerør og rørledninger etc. (K).

Prosjektarbeidet er relatert til utvikling og/eller forskning innenfor det valgte området. Prosjektet kan gjerne knyttes til utfordringer og problemer i forhold til spesifikke "cases", og kan inneholde teoretiske-, numeriske., eksperimentelle- eller felt-studier. Prosjektarbeidet vil ofte være et naturlig startpunkt for hovedoppgaven. Studentene kan arbeide individuelt eller i team.

Læringsutbytte

Studenten vil gjennom prosjektarbeidet få utviklet grunnlaget for å utøve uavhengig ingeniør/forskningsarbeid, gi trening i planlegging og gjennomføring av prosjekt, systematisk innhenting og anvendelse av informasjon og trening i å skrive og presentere en rapport.

Kunnskaper
Studenten skal ha kunnskap om:
- Å abstrahere en problemstilling og gjøre ingeniørmessige vurderinger og beregninger innen sitt spesialfelt.
- Beskrivelse og modellering av fysiske miljøforhold og miljølaster knyttet til bølger, is, strøm og vind med hensyn på sikkerhet for mennesker og miljø.
- Forskningsmetoder og hvordan skrive en teknisk rapport.

Ferdigheter
Studenten skal kunne avhengig av spesialiseringsprofilen:
- Måle og analysere miljødata for bestemmelse av ekstremverdier
- Planlegge og gjennomføre felt og/eller lab forsøk for bestemmelse av empiriske data
- Vurdere og bestemme påkjenning på byggverk påkjent fra bølger , is , strøm og/eller vind.
- Vurdere relevansen av empiriske data i forhold til en praktisk problemstilling.

Generell kompetanse
Studenten har:
- Kompetanse for å gjøre selvstendige vurderinger av ingeniørmessige problemstillinger innen sin respektive spesialisering.
- Grunnlaget for å vurdere ulike beregningsmodeller og velge passende modell for en praktisk problemstilling.
- Kompetanse til å kunne kombinere fysiske målinger i felt/lab og/eller resultater fra numeriske/teoretiske modeller som beslutningsgrunnlag for ingeniørmessige vurderinger.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart. Avhengig av type prosjekt.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
AT332 5.0 01.09.2015
AT334 5.0 01.09.2015
TBA4550 7.5 01.09.2008
TBA4730 15.0 01.09.2008

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Utlevering
01.12.2017

Innlevering
20.12.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.