course-details-portlet

TBA4405 - Digitalisering i byggeprosesser og bygd miljø

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet omhandler byggeprosessen i lys av det digitale skiftet som skjer i BAE-næringa nå.

Emnet fokuserer på prosjektleders nye oppgaver og gir deg en grunnleggende forståelse for at en digital byggeprosess. Emnet vil også inkludere digital prosessmodellering (BPMN).
Dette emnet handler ikke bare om bruk av nye BIM basert dataverktøy for å løse dagens oppgaver, men om nye måter å organisere samspillet og informasjonsflyten i hele byggeprosessen. Grunnlaget for digital informasjonsflyt bygger på stegnormen Neste steg. Emnet gir også god innsikt i den internasjonale standarden for informasjonsledelse; ISO 19650 Organization of information about construction works. Begge disse rammeverkene går i dybden på informasjonsflyten mellom partene i et byggeprosjekt, ser på prinsipper og løsninger for utvikling og utnyttelse av felles digital modell for bygget både i prosjektgjennomføring og for drift. Organisering av prosjektet for å oppnå optimal datasikkerhet omhandles. Arbeidet med prosjektoppgaven gjennomføres i samarbeid med en bedrift i byggenæringen.

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal deltakerne selvstendig ha:

Kunnskaper om:
- strukturen i digital byggeprosess fra A til Å (ref. Bygg21 Neste steg).
- terminologi for digitale byggeprosesser.
- prinsipper for digital informasjonsflyt i byggets levetid.
- betydningen av digitalisering i BAE-næringa.
-informasjonsproduksjon og informasjonsprosess (eierskap, ansvar, oppgaver).
- detaljeringsbehov for informasjon i ulike trinn i byggeprosessen
- standarder for digital samhandling.

Ferdigheter til å:
- gjennomføre en enkel interessentanalyse.
- organisere et prosjekt med egnede roller som muliggjør digital informasjonsflyt.
- sette opp hensiktsmessige krav til digital informasjonsleveranser i et BAE-prosjekt

Generell kompetanse til å:
- forstå digitaliseringens muligheter og begrensninger i byggeprosessen
- planlegge organisering for informasjonsledelse i BAE-næringa.
- vurdere prosjektlederens arbeidsoppgaver for å gjennomføre en heldigital byggeprosess.
- forstå og ha innsikt og begrepsapparat til å utnytte BIM i byggets levetid

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres som prosjekt- og problembasert læring. I dette inngår forelesninger, øvinger, selvstudie, gruppearbeid og diskusjoner, samt case-studer i reelle oppgaver i bygg, anlegg og infrastruktur næringen.
Det legges stor vekt på diskusjoner og samarbeid mellom deltakerne etter prinsippene for CDIO.

Dataverktøy el. programvare som benyttes:
Den til enhver tid tilgjengelige hardware og software for prosjektstyring i den digitale BIM-laben ved NTNU. Programvare for gjennomføring av prosjektoppgave velges i forhold til aktuell problemstilling av studentene i samråd med emneansvarlige.
For grunnleggende kompetanse vil det gis demonstrasjon (øvinger) av følgende digitale verktøy/teknikker:
- Prosessmodellering (basert på BPMN) (Gratis programvare: Bizagi)

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskravene

Kursmateriell

Faglitteratur som er relevant for gjennomføring av prosjektoppgave velges av studenten (med veiledning av emneansvarlige).
Felles litteratur for grunnleggende kompetanse består mellom annet av utdrag fra følgende kilder:
Bygg21 Neste steg
Neste steg er utviklet av en arbeidsgruppe ved NTNU tilknyttet BAE-programmet for Bygg21. Den gjeldende versjon pr. oktober 2017 finnes på denne nettsiden: http://www.prosjektnorge.no/index.php?pageId=827&item=914
ISO19650 Organization of information about construction works -- Information management using building information modelling
- Part 1: Concepts and principles
- Part 2: Delivery phase of assets
Andre relevante kilder/støttelitteratur legges ut i Blackboard.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Prosjektledelse og anleggsteknikk
  • Bygg- og anleggsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Mappevurdering (1) 100/100

Utlevering 01.10.2020

Innlevering 12.10.2020

Utlevering 08:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preentive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU