TBA4405 - Digitalisering i byggeprosesser og bygd miljø

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Semesteroppgave 5/100 30 minutter A
Semesteroppgave 5/100 30 minutter A
Oppgave 5/100 1 uker A
Oppgave 5/100 1 uker A
Semesteroppgave 5/100 30 minutter A
Muntlig eksamen 10/100 20 minutter A
Oppgave 5/100 1 uker A
Rapport 60/100 13 uker A

Faglig innhold

Emnet omhandler byggeprosessen i lys av det digitale skiftet som skjer i BAE-næringa nå.

Emnet fokuserer på prosjektleders nye oppgaver og gir deg en grunnleggende forståelse for at en digital byggeprosess. Emnet vil også inkludere digital prosessmodellering (BPMN).
Dette emnet handler ikke bare om bruk av nye BIM basert dataverktøy for å løse dagens oppgaver, men om nye måter å organisere samspillet og informasjonsflyten i hele byggeprosessen. Grunnlaget for digital informasjonsflyt bygger på stegnormen Neste steg. Emnet gir også god innsikt i den internasjonale standarden for informasjonsledelse; ISO 19650 Organization of information about construction works. Begge disse rammeverkene går i dybden på informasjonsflyten mellom partene i et byggeprosjekt, ser på prinsipper og løsninger for utvikling og utnyttelse av felles digital modell for bygget både i prosjektgjennomføring og for drift. Organisering av prosjektet for å oppnå optimal datasikkerhet omhandles. Arbeidet med prosjektoppgaven gjennomføres i samarbeid med en bedrift i byggenæringen.

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal deltakerne selvstendig ha:

Kunnskaper om:
- strukturen i digital byggeprosess fra A til Å (ref. Bygg21 Neste steg).
- terminologi for digitale byggeprosesser.
- prinsipper for digital informasjonsflyt i byggets levetid.
- betydningen av digitalisering i BAE-næringa.
-informasjonsproduksjon og informasjonsprosess (eierskap, ansvar, oppgaver).
- detaljeringsbehov for informasjon i ulike trinn i byggeprosessen
- standarder for digital samhandling.

Ferdigheter til å:
- organisere et prosjekt med egnede roller som muliggjør digital informasjonsflyt.
- sette opp hensiktsmessige krav til digital informasjonsleveranser i et BAE-prosjekt
- vurdere den byggfaglig informasjonen i en BIM-modell

Generell kompetanse til å:
- forstå digitaliseringens muligheter og begrensninger i byggeprosessen
- planlegge organisering for informasjonsledelse i BAE-næringa.
- vurdere prosjektlederens arbeidsoppgaver for å gjennomføre en heldigital byggeprosess.
- forstå og ha innsikt og begrepsapparat til å utnytte BIM i byggets levetid

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres som prosjekt- og problembasert læring. I dette inngår forelesninger, øvinger, selvstudie, gruppearbeid og diskusjoner, samt case-studer i reelle oppgaver i bygg, anlegg og infrastruktur næringen.
Det legges stor vekt på diskusjoner og samarbeid mellom deltakerne etter prinsippene for CDIO.

Dataverktøy el. programvare som benyttes:
Den til enhver tid tilgjengelige hardware og software for prosjektstyring i den digitale BIM-laben ved NTNU. Programvare for gjennomføring av prosjektoppgave velges i forhold til aktuell problemstilling av studentene i samråd med emneansvarlige.
For grunnleggende kompetanse vil det gis demonstrasjon (øvinger) av følgende digitale verktøy/teknikker:
- Prosessmodellering (basert på BPMN) (Gratis programvare: Bizagi)

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. Mappen består av prosjektrapport 60%, presentasjon 10%, oppgaver 15% og kunnskapstester 15%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter og gis individuelt. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskravene

Kursmateriell

Faglitteratur som er relevant for gjennomføring av prosjektoppgave – velges av studenten (med veiledning av emneansvarlige).
Felles litteratur for grunnleggende kompetanse består av utdrag fra følgende kilder:
Bygg21 Neste steg
Neste steg er utviklet av en arbeidsgruppe ved NTNU tilknyttet BAE-programmet for Bygg21. Den gjeldende versjon pr. oktober 2017 finnes på denne nettsiden: http://www.prosjektnorge.no/index.php?pageId=827&item=914
ISO19650 Organization of information about construction works -- Information management using building information modelling
- Part 1: Concepts and principles
- Part 2: Delivery phase of assets
Peter Thomas Barnes og Nigel Davies (2015). BIM in Principle and in Practice, 2nd edition Publisher: ICE Publishing ISBN-13: 978-0727760920, (160 pages), 339, https://www.amazon.co.uk/Principle-Practice-Peter-Thomas-Barnes/dp/0727760920

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Semesteroppgave 5/100 A
Høst ORD Semesteroppgave 5/100 A
Høst ORD Semesteroppgave 5/100 A
Høst ORD Muntlig eksamen 10/100 A
Høst ORD Oppgave 5/100 A
Høst ORD Oppgave 5/100 A
Høst ORD Oppgave 5/100 A
Høst ORD Rapport 60/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.