TBA4232 - Geomatikk, videregående kurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 1 timer D

Faglig innhold

Dette emnet vil i stor grad overlappe med emnet TBA4565 og vil ikke kunne inngå i en studieportefølgje parallellt med TBA4565.Videregående og avanserte temaer og metoder innen Geomatikk blir presenteret, diskutert og anvendt. Emnet konsentrerer seg om forskningsbaserte temaer og ny utvikling innen Geomatikk. Studenten skal være i stand til å lese litteraturen på en kritisk måte, samt å bidra aktivt i presentasjonen av delemner i kollokvier. Innholdet i emnet vil, til en viss grad, bli tilpasset pågående aktivitet og forskning ved Faggruppe Geomatikk.

Læringsutbytte

Innholdet i emnet vil, til en viss grad, bli tilpasset pågående aktivitet og forskning ved Faggruppe Geomatikk og spesifikke valg gjort av studenten. Derfor er det vanskelig å gå i detalj om kunnskaper og ferdigheter.

Kunnskaper: Studenten skal ha kunnskap om Videregående og avanserte temaer og metoder innen Geomatikk, og Forskningsbaserte temaer og ny utvikling innen Geomatikk.

Ferdigheter: Studenten skal kunne Ha dybdekunnskaper og kompetanse til å løse teknologiske problemstillinger innen det aktuelle fagfeltet og
Være i stand til kritisk å vurdere vitenskapelig materiale og Å fordype seg i spesifikke temaer innen valgt fagområde ut fra vitenskapelige arbeidsmetoder.

Generell kompetanse: Studenten kan lese litteraturen på en kritisk måte og Forstå og bruke fagterminologi og Arbeide selvstendig og i team og kunne ta nødvendige initiativ

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen gis som forelesninger, gruppearbeid, og/eller som ledet selvstudium. Dette avgjøres av faglærer for de enkelte temaene. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Kursmateriell

Kompendier, utvalgte rapporter og vitenskapelige artikler. Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBA4565 7.5 01.09.2014

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D 02.12.2017 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.