TBA4116 - Geoteknikk, videregående kurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og semesterprøve
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Semesterprøve 30/100 D
Skriftlig eksamen 70/100 3 timer D

Faglig innhold

Emnet fokuserer på praktisk anvendelse av elementmetoden i geoteknikk med vekt på problemdefinisjon, inputparametre samt vurdering og kontroll av beregningsresultater. Ulike elasto-plastiske materialmodeller for jord beskrives, diskuteres og anvendes.
Studentene skal i øvingene gjennomføre avanserte numeriske analyser av samvirke mellom jord og konstruksjon. Øvingsopplegget dekker simuleringer av laboratorieforsøk for parameterbestemmelse, fundamenter og fundamentplater, fyllinger på bløt grunn og støttevegger for byggegroper. Vannstrømning, konsolidering og tidsavhengige deformasjoner inngår.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten skal ha kunnskap om:
- Gjennomføring av avanserte elementmetodesimuleringer for geoteknisk dimensjonering
- Samvirke mellom jord og konstruksjon
- Koblede analyser av grunnvannstrømning, poreovertrykk og deformasjonsforløp over tid
- Vurdering av skråningsstabilitet ved bruk av elementmetoden
- Vurdering av krypeffekter
- Valg av passende jordparametre for elastoplastiske materialmodeller
- Å utføre kritiske vurderinger og kontroller av resultater fra numeriske simuleringer, dels ved å utføre og sammenligne med enklere håndregninger.

Ferdigheter
Kandidaten kan:
- Identifisere geotekniske utfordringer i et prosjekt og foreslå relevante modeller for dimensjonering
- Anvende en avansert kommersiell programpakke for elementmetodeberegninger
- Vurdere muligheter, begrensninger og fallgruber ved bruk av slike programpakker
- Rapportere resultatene fra avanserte simuleringer.

Generell kompetanse
Kandidaten kan:
- Gjøre sunne ingeniørmessige vurderinger med spesiell fokus på numeriske simuleringer i geomekanikk
- Utforme bærekraftige løsninger for infrastruktur inklusive bygg
- Gi klare presentasjoner av prosjektene
- Samarbeide gjennom gruppearbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises gjennom forelesninger, veiledning på datasal og øvinger. Øvingene skal utføres i grupper på to studenter der bruk av elementmetodeprogrammet PLAXIS står sentralt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kompendier utgitt av Geoteknikk, NTNU.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBA4516 7.5 01.09.2010

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og semesterprøve

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Semesterprøve 30/100 D 28.11.2017 08:30
Høst ORD Skriftlig eksamen 70/100 D 07.12.2017 09:00 E3 , KJL1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.