course-details-portlet

SYT3104 - Rehabilitering, mestring og medvirkning

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Rehabilitering i teori og praksis

Teori og modeller

Aktuelle pasientgrupper

Rehabiliteringens mål og innhold

Nivåer av rehabilitering i helsetjenesten

Mestring av langvarige helseutfordringer

Begreper og modeller

Leve med helseutfordringer

Intervensjoner og tiltak

Kasuistikker

Brukermedvirkning

Begrep

Ulike nivåer av brukermedvirkning i helsetjenesten

Hva innebærer brukermedvirkning

Hvordan involvere brukere i ulike situasjoner

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten
- Har inngående kunnskap om sykepleiers rolle innen rehabilitering
- Kan anvende forskningsbasert kunnskap om rehabilitering i møte med aktuelle pasienter og brukere av helsetjenesten
- Har inngående kunnskap om hva mestring av langvarige helseutfordringer innebærer og hvordan sykepleier kan fremme mestring i ulike situasjoner
- Har inngående kunnskap om hva brukermedvirkning er og hvordan involvere brukere i ulike situasjoner

Ferdigheter:

Kandidaten
- Utøver avansert klinisk sykepleie i møte med pasienter og brukere med behov for rehabilitering på ulike nivå i helsetjenesten, og i ulike settinger
- Identifiserer, analyserer, iverksetter og evaluerer tiltak som fremmer mestring i samarbeid med den aktuelle bruker eller pasient
- Kommuniserer og samarbeider med pasienter, pårørende, og andre yrkesutøvere for å tilby pasientene et helhetlig rehabiliteringsforløp på tvers av nivåer i helsetjenesten

Generell kompetanse:

Kandidaten
- Er bevisst sitt sykepleiefaglige ansvar i møte med pasienter med langvarige helseutfordringer og pårørende
- Er bevisst på sykepleiers rolle og funksjon i tverrfaglige team innen rehabiliteringsfeltet
- Kan kommunisere og diskutere faglige problemstillinger innenfor rehabiliteringsfeltet med spesialister og allmennheten

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminar og selvstudium

Mer om vurdering

Individuell hjemmeeksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk sykepleie (MKLISP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på Master i klinisk sykepleie.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYA3104 7.5 01.09.2019
SYG3104 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Helse- og sosialfag
  • Medisin
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU