course-details-portlet

SYT3008 - Kreftsykepleie - medisinsk behandling, rehabilitering og palliasjon

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker ALLE

Faglig innhold

Pasienter med kreft:

-Å få diagnosen kreft – ulike faser av sykdommen –
opplevelsesdimensjonen
-Aldersperspektivet og roller i livet
Kreft som akutt og kronisk sykdom

Kreftsykepleie og ulike behandlingsformer:

-Ulike kreftformers årsak, diagnostikk og utredning
-Kirurgisk behandling av kreft
-Palliasjon
-Krise- stress og mestringsteori
-Tap-sorg og eksistensielle spørsmål
-Barns og ungdoms spesielle behov
-Kreftsykepleiers rolle i forebygging, helsefremming og
personorientert omsorg i arbeid med alvorlig syke og døende
-Etiske problemstillinger knyttet til ulike behandlingsformer og
avslutning av livsforlengende behandling

Følger av sykdom og behandling-rehabilitering:

-Seksualitet og kroppsoppfatning
-Supplerende og alternativ behandling
-Nedsatt immunforsvar – mikrobiologi og hygiene
-Fatigue og andre senskader
-Ernæring og ernæringsfysiologi
-Livskvalitet og rehabilitering

Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt:

-Smerte- og symptomlindring – symptomlindring ved nært forestående
død
-Ulike perspektiv på døden
-Flerkulturelt perspektiv
-Å dø i institusjon og hjemme
-Eutanasi

Tverrfaglig samarbeid og nettverskarbeid:

-Tverrfaglighet – samhandling – nettverk rundt pasient og pårørende
-Pårørendes opplevelser, behov og rettigheter gjennom hele
sykdomsforløpet
-Barn og ungdom som pårørende
-Familiesamtaler og etiske utfordringer i et familieperspektivLæringsutbytte

Kunnskap

-Har avansert kunnskap om ulike kreftsykdommers behandlingsformer,
palliasjon, rehabilitering, forebygging og behandling av
bivirkninger og senskader som behandling og sykdom forårsaker
-Har inngående kunnskap om kreftsykepleiers ansvars- og
funksjonsområde ved ulike behandlingsformer
-Har inngående kunnskap om og forståelse for opplevelser, reaksjoner
og mestringsstrategier hos pasienter og pårørende knyttet til det å
få, leve med og bli behandlet for og eventuelt dø av kreft ut fra
et alders-, rolle- og flerkulturelt perspektiv
-Har inngående kunnskap om hvordan forebygge og lindre symptom hos
den kreftsyke
-Har inngående kunnskap om kommunikasjon og samhandling med
mennesker som er alvorlig syke, døende og deres pårørende - og
deres behov i ulike faser av sykdommen ut fra et alders-, rolle- og
flerkulturelt perspektiv
-Har inngående kunnskap om og redskap til å analysere egne
reaksjoner i møte med mennesker i sorg og krise
-Har inngående kunnskap om etiske utfordringer og grunnlagstenkning
relatert til pasientmålgruppen
-Har inngående kunnskap om tverrfaglig samarbeid og nettverksarbeid

Ferdigheter

-Kan selvstendig og i samarbeid med andre fagpersoner innhente,
vurdere og sammenstille data/ informasjon om pasientens
sykdomstilstand
-Kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder
og formulere faglige argumenter innen kreftsykepleie
-Kan analysere relevante fag-, yrkes- forskningsetiske
problemstillinger innen kreftsykepleie med utgangspunkt i relevant
fag-, forsknings-, erfarings- og pasientkunnskap- med begrunnelse
for foreslåtte tiltak

Generell kompetanse

-Ser sammenhengen mellom helse- miljø og sykdom og tar konsekvensen
av dette i sin yrkesutøvelse
-Er bevisst viktigheten av å handle i samsvar med sitt
sykepleiefaglige og etiske ansvar
-Kan samarbeide med andre yrkesgrupper for å gi best mulig
behandling
-Tar medansvar for et trygt miljø for pasient, pårørende og
medarbeidere - og bidrar til verdighet gjennom hele pasientforløpet
-Har kompetanse i å bruke relevante kunnskapsressurser for videre
læring og faglig utvikling i arbeid med kreftpasienten og pårørende
-Kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser


Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, PBL-arbeid i basisgrupper, seminarer, simulering, refleksjon og veiledning knyttet til samarbeid i team, selvstudium.

Obligatoriske aktiviteter:
-PBL-arbeid i basisgrupper
-Simuleringsaktiviteter
-Skriftlig individuell oppgave: Kreftsykepleiers oppgave for å ivareta pasienters behov i ulike deler av pasientforløpet. Skriftlig tilbakemelding fra lærer.
Arbeidskrav og gruppeoppgave i etikk med muntlig fremlegg og tilbakemelding fra medstudenter og lærer.

Obligatoriske aktiviteter

  • PBL-arbeider
  • Simuleringsaktiviteter
  • Gruppeoppgave i etikk med muntlig fremlegg
  • Skriftlig individuell oppgave

Mer om vurdering

Ved manglende deltakelse i obligatoriske aktiviteter som PBL-arbeid, simulering og individuell- og gruppeoppgaver blir det utarbeidet et individuelt arbeidskrav med utgangspunkt i aktuelle læringsutbytter. Arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen i emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk sykepleie (MKLISP)
Kreftsykepleie (VKRESP)

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav til studieprogrammet. Emnet har studierettskrav, det vil si at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til master i klinisk sykepleie - studieretning kreftsykepleie eller videreutdanning i kreftsykepleie ved NTNU.
Bygger på emnet SYA3007/SYT3007 (Kreftsykepleie - medikamentell kreft- og strålebehandling).

Kursmateriell

Kunngjøres ved studieoppstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYA3008 15.0 01.09.2019
HVUT8031 9.0 01.09.2019
HVUT8032 6.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Medisin
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU