course-details-portlet

SYT3007 - Kreftsykepleie - medikamentell kreft- og strålebehandling

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Faglig innhold

Kreftsykepleie -tenkning og psykososiale emner:

-Kreftsykepleiers funksjons- og ansvarsområder - klinisk sykepleie som spesialitet
-Helsefremming og personorientert omsorg i arbeid med alvorlig syke
-Kommunikasjon og samhandling-samvalg og samskaping-
relasjonskunnskap og flerkulturelt perspektiv
-Etiske problemstillinger knyttet til kreft og medikamentell kreft-
og strålebehandling

Kreftsykdommer og behandlingsformer:

-Onkologi og tumorbiologi
-Ulike kreftformers årsak, diagnostikk og utredning
-Medikamentell kreftbehandling: hormon-, immun-og
cytostatikabehandling, og farmakologi
-Akutte situasjoner ved medikamentell kreftbehandling
-Nedsatt immunforsvar-mikrobiologi og hygiene
-Strålebehandling: strålefysikk og strålevirkning/bivirkning
-Kreftsykepleie ved medikamentell kreft- og stålebehandling
-Kreftsykepleiers rolle i forebyggende- og helsefremmende arbeid

Læringsutbytte

Kunnskap

-Har avansert kunnskap om ulike kreftsykdommer og medikamentell
kreft- og strålebehandling, forebygging og behandling av
bivirkninger og senskader som behandling og sykdom forårsaker
-Har inngående kunnskap om kreftsykepleiers ansvars- og
funksjonsområde ved medikamentell kreft- og strålebehandling
-Har inngående kunnskap om og forståelse for opplevelser, reaksjoner
og mestringsstrategier hos pasienter og pårørende knyttet til det å
få, leve med og bli behandlet for kreft ut fra et alders-, rolle-
og flerkulturelt perspektiv
-Har inngående kunnskap om hvordan forebygge og lindre symptom ved
medikamentell kreft- og strålebehandling
-Har inngående kunnskap om kommunikasjon og samhandling med
mennesker som er alvorlig syke og deres pårørende - og deres behov
i ulike faser av sykdommen ut fra et alders-, rolle- og
flerkulturelt perspektiv

Ferdigheter

-Kan selvstendig og i samarbeid med andre fagpersoner innhente,
vurdere og sammenstille data/ informasjon om pasientens
sykdomstilstand
-Kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder
og formulere faglige argumenter innen kreftsykepleie
-Kan analysere relevante fag-, yrkes- forskningsetiske
problemstillinger innen kreftsykepleie med utgangspunkt i relevant
fag-, forsknings-, erfarings- og pasientkunnskap- med begrunnelse
for foreslåtte tiltak

Generell kompetanse

-Ser sammenhengen mellom helse- miljø og sykdom og tar konsekvensen
av dette i sin yrkesutøvelse
-Er bevisst viktigheten av å handle i samsvar med sitt
sykepleiefaglige og etiske ansvar
-Kan samarbeide med andre yrkesgrupper for å gi best mulig
behandling
-Tar medansvar for et trygt miljø for pasient, pårørende og
medarbeidere - og bidrar til verdighet gjennom hele pasientforløpet
-Har kompetanse i å bruke relevante kunnskapsressurser for videre
læring og faglig utvikling i arbeid med kreftpasienten og pårørende
-Kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser


Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, PBL-arbeid i basisgrupper, seminarer, simulerings og selvstudium.


Obligatoriske aktiviteter:
-PBL-arbeid i basisgrupper
-Simuleringsaktiviteter
-Individuell oppgave:Kreftsykepleierens ansvar for å ivareta
pasientens behov i behandlingsfasen. Skriftlig tilbakemelding fra
lærer på besvarelsen.

Obligatoriske aktiviteter

  • PBL-arbeide i basisgrupper
  • Simulering
  • Individuelt arbeidskrav

Mer om vurdering

Ved manglende deltakelse i obligatoriske aktiviteter som PBL-arbeid, simulering og individuell oppgave - blir det utarbeidet et individuelt arbeidskrav med utgangspunkt i aktuelle læringsutbytter. Arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen i emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk sykepleie (MKLISP)
Kreftsykepleie (VKRESP)

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav til studieprogrammet. Emnet har studierettskrav, det vil si at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til master i klinisk sykepleie - studieretning kreftsykepleie eller videreutdanning i kreftsykepleie.

Kursmateriell

Kunngjøres ved studieoppstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYA3007 7.5 01.09.2019
HVUT8031 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Medisin
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU