course-details-portlet

SYT2103 - Kliniske vurderinger i sykepleie ved sykdom og behandling - helsefremming og rehabilitering - praksisstudier

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet omfatter helsefremming, forebygging og rehabiliterende perspektiver i sykepleie til pasienter med akutt, kritisk og langvarig sykdom. Brukermedvirkning, undervisning og veiledning til pasient og pårørende er andre områder som står sentralt i emnet. Emnet skal gi studenten erfaring i at organisering av sykepleietjenesten i den enkelte tjenesteenhet har betydning for å kunne sikre en helhetlig og kvalitativt god sykepleie, samtidig som pasientsikkerhet ivaretas. Emnet har fokus på forsvarlig legemiddelhåndtering.

Læringsutbytte

Læringsutbytte:
Studenten
-har bred kunnskap om de vanligste sykdommer symptomer, sykdomsforløp og behandling
-redegjør for kulturkompetanse og kulturforståelse i utøvelse av sykepleie

Ferdigheter
Studenten
-tar ansvar for kliniske vurderings og beslutningsprosesser og anvender kunnskap om reaksjoner og symptomer på helseutfordringer for å planlegge, vurdere, gjennomføre og dokumentere behov for sykepleie
-deltar i koordinerende funksjoner innen sykepleie
-deltar i tverrprofesjonell og tverrsektoriell samhandling
-anvender helsefremmende perspektiv i planlegging, vurdering og gjennomføring av sykepleie.
-planlegger og vurderer behov for sykepleie ut fra pasienters ressurser, behov og mestringsevne
-gjennomfører veiledning og undervisning til pasienter og pårørende, studenter og relevant personell ut fra lærings-mestrings- og endringsperspektiv
-anvender relevant relasjons-, kommunikasjonskompetanse i møte med brukere, pasienter og pårørende
-anvender kunnskap om kulturkompetanse og kulturforståelse i vurdering, planlegging, gjennomføring og evaluering av sykepleie
-behersker og vurderer anvendelse av hygieniske prinsipper i sykepleie

Generell kompetanse
Studenten:
-reflekterer over egne holdninger i møte med pasienter og pårørende og ha etisk bevissthet i samhandling med pasient og pårørende
-vurderer risikofaktorer i helsetjenesten og prinsipper og tiltak for å redusere pasientskader
-anvender faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
-anvender relevante faglige og akademiske uttrykksformer skriftlig og muntlig
-utfører kunnskapsbasert sykepleie
-anvender dokumentasjons- og kommunikasjonsverktøy i sykepleieutøvelsen

Læringsformer og aktiviteter

Veiledning
Simulering
Refleksjon
Arbeid med kompetanseprofil i legemiddelhåndtering

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 individuell oppgave
  • Forventningsnotat

Mer om vurdering

Språk: Skandinavisk.
For mer informasjon om tilstedeværelse, vurdering mm se Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Retningslinjer+for+gjennomføring+og+vurdering+av+praksisstudier+-+MH

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før endelig vedtak om bestått praksisemne. Hvis studenten får karakteren ikke bestått må hele praksisperioden gjennomføres på nytt. Studenten har anledning til å gjennomføre samme praksisemne to ganger

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPL)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorstudiet i sykepleie ved NTNU i Gjøvik/ Trondheim/Ålesund. Emnet gjennomføresved det studiested som man har opptak ved.
For oppstart i emnet må følgende emner være bestått
SYA/SYG/SYT1000
SYA/SYG/SYT1001
SYA/SYG/SYT1002
SYA/SYG/SYT1003
EXPH0400

Kursmateriell

Kursmateriell gjøres kjent på læringsplattform ved oppstart av emne.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYA2103 15.0 01.09.2020
SYG2103 15.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU