course-details-portlet

SYA3251 - Avansert klinisk sykepleie til personer med langvarige, kroniske og sammensatte lidelser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker A

Faglig innhold

Langvarige og kroniske medisinske tilstander vil bli belyst ut fra et sykepleiefaglig perspektiv, og den avanserte sykepleiers funksjon, rolle og ansvar knyttet til helsefremmende, rehabiliterende, forebyggende og lindrende omsorg til pasienter/klienter/brukere og deres pårørende vil bli inngående studert.
- Å leve med ulike langvarige, kroniske og sammensatte lidelser og funksjonssvikt
Kroniske smertetilstander
Pårørendeerfaringer knyttet til langvarige og kronisk syke
Omsorg for døende og deres pårørende
Langvarige og kroniske psykiske lidelser
Ernæring og metabolisme ved kroniske lidelser
Langvarige og kroniske lidelser i et livsløps- og flerkulturelt perspektiv
Mestringsstrategier ved å leve med langvarig eller kronisk sykdom og funksjonssvikt.
- Systematiske kliniske undersøkelser og vurderinger i kommunehelsetjenesten
Ulike kartleggingsverktøy og risikobedømming (eks. EWS)
- Etiske og juridiske implikasjoner ved langvarig og kronisk sykdom
- Pasientforløp, intra- og interprofesjonelt samarbeid

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har
- bred, avansert kunnskap om pasient- og pårørendes erfaringer med å leve med langvarige og kroniske sykdommer
- inngående forståelse for langvarige, kroniske og sammensatte lidelser i et livsløpsperspektiv
- avansert kunnskap om relevante etiske utfordringer ved sykepleie til langvarige, kroniske og sammensatte lidelser
- kunnskap om utvikling av klinisk kompetanse knyttet til å gi omsorg til pasienter og pårørende ved langvarig og kronisk sykdom
- har forståelse for kjønnsperspektivet knyttet til et et livsforløp med langvarige, kroniske og sammensatte lidelser
- har avansert kunnskap om samarbeid om pasientforløp innenfor og mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten

Ferdigheter
Kandidaten kan
- gjennomføre en systematisk og helhetlig vurdering av personer som lever med langvarige og kroniske lidelser
- koordinere og samarbeide med andre fagpersoner i etablerte pasientteam
- administrere og koordinere relevant, avansert medisinsk behandling
- bruke og kvalitetssikre relevant, avansert medisinsk-teknisk utstyr
- observere, overvåke og vurdere pasienter med langvarige, kroniske lidelser, og sette i verk relevante tiltak

Generell kompetanse
Kandidaten
- utøver individuelt tilpasset avansert sykepleie, med utgangspunkt i den kronisk sykes og pårørende sine ressurser og rettigheter
- har avansert kompetanse i å støtte mennesker i sorg og krise
- har et bevisst forhold til eget verdigrunnlag og egne holdninger i arbeidet med kritisk syke
- kan identifisere, vurdere og drøfte aktuelle etiske og juridiske problemstillinger
- har avansert kompetanse i å bruke relevante kunnskapsressurser for videre læring og faglig utvikling i arbeidet med kritisk syke

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, arbeid med studiespørsmål individuelt og i grupper 
Seminarer med refleksjon over situasjoner i praksis og erfaringer med samarbeid i inter- og intraprofesjonelle team 
Simulering 
Kliniske praksisstudier, 60 timer 

Obligatoriske aktiviteter

  • 2 seminarer
  • Praksisstudier, 60 timer
  • 2 skriftlige arbeidskrav knyttet til praksisstudier
  • 2 simuleringsøvelser

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Avansert klinisk sykepleie (VAKSP)
Klinisk sykepleie (MKLISP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på master i klinisk sykepleie, eller videreutdanning i avansert klinisk sykepleie.

Kursmateriell

Kunngjøres ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYG3251 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Helse- og sosialfag
  • Medisin
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Ålesund

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering 27.11.2020

Innlevering 04.12.2020

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU