course-details-portlet

SY300417 - Bacheloroppgaven i sykepleie - global helse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 2 semestre A

Faglig innhold

Sykepleiens yrkesgrunnleg (10 stp)
Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag (5 stp).
Global helse og sykepleie i et internasjonalt perspektiv
Feltobservasjon som grunnlag for bacheloroppgaven
Litteratursøk og kritisk gjennomgang av forskningsartikler og prosjektbeskrivelser
Forskningslitteratur som grunnlag for kunnskapsbasert praksis, kvalitets- og fagutviklingsarbeid
Forskningsetikk ifm. feltobservasjon og anvendelse av forskningslitteratur i praksis og skriftige arbeider.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten har:
- fordypningskunnskap om et valgfritt emne med fokus på global helse og sykepleie i et internasjonalt perspektiv
- kunnskap om feltobservasjon og systematisk litteratursøk som metode
- kunnskap om forskningsetiske problemstillinger og overveielser innenfor sykepleie og helsefag.

Ferdigheter:
Studenten kan:
- foreta systematisk litteratursøk, innhente forskningsresultater, analysere og kritiske vurdere forskningslitteratur knyttet til sykepleiefaglige problemstillinger i et internasjonalt perspektiv, som grunnlag for et større skriftlig arbeid
- delta i feltobservasjon
- innhente, systematisere og kritisk vurdere relevant teori knyttet til sykepleiefaglige problemstillinger i et internasjonalt perspektiv
- presentere, vurdere og drøfte problemstillinger knyttet til global helse og sykepleie, ved å anvende resultater fra forsknings- og annen litteratur, samt feltobservasjon.

Læringsutbytte - Generell kompetanse

Studenten kan:

- reflektere over problemstillinger knyttet til global helse og sykepleie i et internasjonalt perspektiv
- anvende relevant faglig språk muntlig og i en større skriftlig fremstilling
- gjøre muntlig rede for eget faglig arbeid overfor medstudenter og fagpersonalet
- gi konstruktive tilbakemeldinger på medstudenters arbeid
- delta i en faglig dialog knyttet til eget og medstudenters arbeid
- vurdere og integrere forskningsresultater i egen yrkesutøvelse, og som grunnlag for kvalitets- og fagutviklingsarbeid
- ha handlingsberedskap til å delta i klinisk forskning og formidling av forskningsresultater.


Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer, systematisk litteratursøk, oppgaveskriving og veiledning. Feltobservasjon i forbindelse med praksisstudier i utlandet etter nærmere avtale.

Obligatoriske aktiviteter:

For å kunne fremstille seg til eksamen må følgende obligatoriske aktiviteter være oppfylt:

1.Problemstilling og prosjektplan (inkl. matrise over artikler som skal brukes i oppgaven) skal være levert innen utgangen av høstsemesteret og må godkjennes av hovedveileder. Ev. endringer i problemstilling og prosjektplanen etter dette, skal uten unntak godkjennes av veileder.

2. Seminarer med respondent- og opponentskap må være gjennomført og godkjent. Andre obligatoriske veiledninger og møter med veileder må være gjennomført.

Skriftlig veiledningsgrunnlag skal være levert til veileder til avtalt tid før alle semninarer/veiledningsmøter.

Deltagelse i obligatorisk undervisning (tillatt fravær er 20%)

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige ved ny/utsatt eksamen, men må gjennomføres på nytt ved neste ordinære eksamen. Unntak er registrert deltagelse i obligatorisk undervisning, som er er gyldig til året etter at studiet er fullført. Dersom emnekoden endres, gjelder egne regler.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Bacheloroppgaven i sykepleie - global helse - er en hjemmeoppgave som utarbeides av to studenter. Etter søknad kan det gjøres unntak for dette, og oppgaven kan utarbeides individuelt. 5 studiepoeng av emnet er lagt til 5. semester og innebærer utarbeidelse og godkjenning av problemstilling og prosjektplan med artikkelgrunnlag (se under "Obligatoriske aktiviteter"). I 6. semester arbeider studentene videre med oppgaven frem til endelig eksamensinnlevering. Ny innlevering: Ved gyldig fravær eller "ikke bestått" bedømmelse kan samme oppgave forbedres inntil én gang, med tilbud om ett veiledningsmøte. Dersom spesielle forhold tilsier det, kan oppgaven forbedres individuelt, selv om den i utgangspunktet ble utarbeidet av to studenter. Dette vurderes av emneansvarlig i hvert enkelt tilfelle. Ved "ikke bestått" eller lovlig fravær på andre innleveringsforsøk, må ny oppgave utarbeides.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (050SY)

Forkunnskapskrav

Bestått alle emner i 1. og 2. studieår for å kunne melde seg til vurdering i emnet. Studenten må være oppmeldt og delta i emnet SP300517 og er begrenset til åtte studenter etter søknad.

Studenten søker til emneansvarlig innen gitt frist om å få skrive bacheloroppgave etter dette emnet. Vurdering av søknader etter karakterer oppnådd i utdanningen, engelskkunnskaper samt evt. personlig intervju.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Ålesund

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU