SPL3903 - Bacheloroppgave i sykepleie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

- Forskning og fagutvikling i sykepleie
- Kunnskapsbasert praksis III
- Forskningsdesign og metode
- Søk og bruk av litteratur
- Forskningsetikk
- Sykepleie - fag, teorier og modeller III

Læringsutbytte

Kunnskap
- Studenten har oversikt over ulike forskningsdesign og forskningsmetoder innen kvalitativ og kvantitativ tilnærming
- Studenten kan redegjøre for litteraturstudie som metode
- Studenten har kunnskap om relevante publikasjonskanaler og databaser for sykepleie- og helsefaglig forskning
- Studenten har innsikt i forskningsetiske retningslinjer for medisinsk og helsefaglig forskning

Ferdigheter
- Studenten utfører systematisert litteratursøk og anvender relevante kilder i alle deler av bacheloroppgaven
- Studenten utfører kritisk, logisk og konstruktiv argumentasjon, muntlig og skriftlig
- Studenten behersker normer for vitenskaplig skrivemåte
- Studenten drøfter et relevant sykepleiefaglig perspektiv i forhold til selvvalgt emne for bacheloroppgaven
- Studenten skal vise kritisk refleksjon over eget arbeid, læringsutbytter og utført samarbeid i eksamensgruppe

Generell kompetanse
- Studenten anvender relevant fagterminologi
- Studenten redegjør for elementer i kunnskapsbasert sykepleiepraksis
- Studenten viser evne til nytenkning i valg av emne for bacheloroppgaven
- Studenten viser muligheter til innovasjon i tjenesteutvikling gjennom bacheloroppgavens konklusjon

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger
Gruppearbeid
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Utfyllende informasjon:
Se Undervisningsplan for 3. studieenhet for nærmere opplysninger.

Obligatoriske arbeidskrav:
Skisse til Bacheloroppgave: Innlevering av skisse med gruppesammensetning, valgt tema for oppgaven, søkestrategier, henvisning til temaets sykepleiefaglige relevans

Foreløpig plan

Aktiv deltagelse i seminar med respondent- og opponentskap i forhold til foreløpig plan (2500 ord) Bachelor oppgave 

2 obligatoriske veiledninger, en (1) i tilknytning til arbeidet med forløpig plan for opgaven, og en (1) i løpet av arbeidet med Bachelor oppgaven.

Presentasjon av Bachelor oppgaven: Muntlige framlegg gruppevis av oppgaven i åpent fagseminar (arrangert av Avdeling for helse, omsorg og sykepleie)

Konsekvenser av ikke godkjente arbeidskrav er at Bacheloroppgaven ikke kan innleveres.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav - se emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
Ved ikke bestått vurdering kan studenten gå opp til ny eksamen. Ved ikke bestått oppgave gis anledning til å levere ny eller revidert Bacheloroppgave én gang i påfølgende semester.
Ved kontinuasjon med ny eller revidert oppgave gis det tilbud om 2 veiledninger (ikke obligatorisk). Det fordres ikke gjentagelse av obligatoriske arbeidskrav innen emnet hvis tidligere godkjent.

Vurderingsformer:
Hjemmeeksamen i gruppe. Skisse vurderes til godkjent/ikke godkjent av emneansvarlig. Øvrige obligatoriske arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent av veileder (intern sensor). Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før emnet er bestått.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPLD)
Sykepleie (BSPLH)

Forkunnskapskrav

SPL2041/D må være bestått før SPL3903 kan påbegynnes med innlevering av skisse.

Studentene kan gjenstå med to praksisperioder når skisse for Bacheloroppgaven leveres.
Når Bacheloroppgaven leveres kan studenten gjenstå med én praksisperiode.
SPL 2012/D, SPL3013/D og SPL2031/D må være bestått før foreløpig plan for Bacheloroppgaven kan leveres.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave** 100/100

Utlevering
01.11.2017

Innlevering
24.11.2017

Vår ORD Oppgave 100/100

Innlevering
18.05.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Innlevering i Inspera. ntnu.inspera.no
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.