SOS8522 - Fengselets sosiologi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Kurset problematiserer sosiologiske kjernespørsmål som sosiale avvik, makt/avmakt og straff/disiplinering med fengselsinstistusjonen som empirisk utgangspunkt. Det gis en innføring til den fengselssoiologiske fagtradisjonen og forskjellige teoretiske perspektiver på fengslet som sosialt fenomen. Videre analyseres relasjonene mellom fengslet som en lukket, total institusjon og samfunnet utenfor. Her er sentrale perspektiver forskjellige teorier om sosial ulikhet (spesielt klasse, kjønn og etnisitet) og velferdsstat/medborgerskap (f.eks. rus og rehabilitering). Kurset kombinerer teoretiske analyser og studentenes egne empiriske undersøkelser, bl.a. gjennom faglig ekskursjoner til lokale fengselsinstitusjoner.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål – studentene skal ha
* Teoretisk og empirisk kunnskap om fengselsinstitusjonen, både i et nasjonalt og internasjonlt perspektiv.
* Forståelse for hvordan fengselinstitusjonen på forskjellige måter er relatert til storsamfunnet.
Ferdighetsmål – studenten skal kunne
* behandle et av temaene som tas opp i undervisningen på en selvstendig måte i et skriftlig arbeid på et internasjonalt høyt nivå.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset kombinerer forskjellige undervisningsaktiviteter (forelesninger, seminarer, presentasjoner, ekskursjoner og annet).
Dersom det melder seg få studenter til emnet de to første undervisningsukene, blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs. Eksamen vil normalt bare bli avholdt i de semestre det undervises i emnet.

Vurderingsform: paper

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende i sosiologi.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SOS3601 5.0 01.09.2016

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.