course-details-portlet

SOS1000 - Innføring i sosiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 25/100
Oppgave 25/100
Oppgave 25/100
Oppgave 25/100

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i den sosiologiske forståelsen av samspillet mellom individ og samfunn, samt den historiske utviklingen av sosiologi som fag, internasjonalt og i norsk sammenheng. Sentrale tema er sosialt liv og forholdet mellom mennesker, i uformelle og formelle sammenhenger, med fellesskap som sentralt begrep. I emnet legges det vekt på å utvikle en forståelse av perspektiver og sentrale samfunnsmessige fenomener og endringer. Det blir også lagt vekt på å belyse kulturens betydning, både for individer og grupper og på samfunnsnivå. Andre forhold som tas opp er sosialisering og identitetsdanning, handling og forklaringer av sosial atferd, avvik og sosial kontroll, grupper og gruppeprosesser, sosiale nettverk og sosial ulikhet, sosiale institusjoner og sosial endring. Det blir gitt en innføring i aktuell sosiologisk teori innenfor de hovedområdene som tas opp.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:
- ha innsikt i grunnleggende sosiologisk tenkemåte
- ha kjennskap til sentrale sosiologiske begreper
- kjenne til ulike sosiologiske perspektiver
- ha kjennskap til sosiologiens historie og utvikling som disiplin

Ferdighetsmål - studenten skal:
- kunne redegjøre for den sosiologiske disiplinens bakgrunn og særtrekk
- kunne vise en sosiologisk forståelse av sentrale samfunnsmessige fenomener og endringer
- kunne diskutere fenomener i samfunnet på en analytisk og drøftende måte

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 4 timer pr. uke i hele semesteret i henhold til forelesningsplan. Øvinger 2 timer pr. uke. Øvingsopplegget presenteres i starten av semesteret.

Obligatoriske aktiviteter: Oppmøte på minst 80 prosent av seminarene og levering av alle fire oppgaver. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester godkjennes ikke av instituttet. Obligatorisk aktivitet må derfor tas på nytt ved gjentak.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppmøte (minst 80% på seminarene)
  • Innlevering av alle fire oppgaver

Mer om vurdering

Vurderingsform: Mappevurdering. Mappevurderingen består av fire innleveringer, hvorav to skal gjøres individuelt og to på grupper à tre studenter. Emnet er bestått når alle innleveringer er godkjent. På hver innlevering gis det mulighet for 1 gjentatt innlevering ved ikke-godkjent i første omgang. Alle oppgaver må tas på nytt ved gjentak.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVSOS105 15.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Sosiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 25/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 25/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 25/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 25/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 25/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 25/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 25/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 25/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU