SOL511 - Kunnskapsledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 50/100 5 timer
Mappevurdering 50/100

Faglig innhold

Emnets temaer
- Kunnskap som ressurs og prosess
- Kunnskap; eksplisitt og taus
- Kunnskapssamfunnet og kunnskapsintensive virksomheter
- Knowledge Management¿ og kunnskapsledelse
- Kunnskap, kunnskaping og innovasjon
- Kritiske blikk på kunnskap og kunnskapsledelse

Læringsutbytte

Kunnskaper
Oppnå oversikt over og innsikt i:
? kunnskapsarbeid som fenomen
? kunnskapssamfunnets utfordringer for ledelse

Ferdigheter
Utøve kritisk refleksjon og god dømmekraft i utøvelse av praktisk kunnskapsarbeid/-ledelse.

Generell kompetanse
Oppnå innsikt i ulike problemstillinger knyttet til ledelse av kunnskaps- og kompetansevirksomheter og en oversikt over ¿knowledge management¿-tradisjonen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner og artikkelpresentasjoner.
Det vil bli 4-5 samlinger i løpet av semesteret. Ledet selvstudium betyr at kurset i mindre grad vil være forelesningsbasert, og i større grad være et kurs med høye krav til selvstudering av pensum samt diskusjon. Samlingene vil bære preg av dialog, diskusjon, og fremlegging av litteratur av studentene selv, samt gruppearbeid og fremlegging av skriftlige arbeid.

Mer om vurdering

Ved forbedring av karakter gis mulighet til å forbedre den enkelte delvurdering.
Ny vurdering ved ikke bestått, se utfyllende regler ved fakultet for økonomi.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Internasjonal Business og Markedsføring (860MIB)
Ledelse av teknologi (ØAMLT)
Samfunnsøkonomi (MSØK/5)
Studieprogram for Master i finansiell økonomi ved ISØ (ØANTNUM)
Økonomi og administrasjon (ØAMSC)

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskravet til studieprogrammet

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har studierett på studieprogrammene Master i økonomi og administrasjon ved NTNU Handelshøyskolen, Master i finansiell økonomi og Master i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Master i entreprenørskap og Master i industriell økonomi og teknologiledelse ved Institutt for økonomi og teknologiledelse og Master i International Business and Marketing ved Avdeling for internasjonal business (i Ålesund).

Kursmateriell

Hislop, D. (2013). Knowledge Management in Organizations: A Critical Introduction. 3rd edition, Oxford: Oxford University Press (ISBN 978-0-19-969193).

Newell, S., M. Robertson, H. Scarbrough og J. Swan (2009). Managing Knowledge Work.  2nd edition, Hampshire: Palgrave (ISBN 978-0-230-52201-5).

Wenger, E. (2000). Communities of Practice. Learning, Meaning, and Identity. Cambridge: Cambridge University Press ISBN 978-0521663632).

Artikkelsamling.

 

Anbefalt litteratur:

Choo, C. W., Bontis, N. (2002). The Strategic Management of Intellectual Capital and Organizational Knowledge. New York: Oxford University Press.

Dalkir, K. (2011). Knowledge Management in Theory and Practice. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Davenport, T. H., Prusak, L. (1998). Working Knowledge: How Organizations Manage what They Know. Boston, Mass.: Harvard Business School Press.

Easterby-Smith, M., Lyles, M. A. (Eds.). (2003). Handbook of Organizational Learning and Knowledge Management. Malden, USA: Blackwell Publishing.

Hatch, Mary J. (1997). Organization Theory: Modern Symbolic and Postmodern Perspectives. Oxford: Oxford University Press.

Nonaka, F. og H. Takeuchi (1995). The Knowledge Creating Company. Oxford: Oxford University Press.

Nordhaug, Odd (2003). Kunnskapsledelse. Oslo: Universitetsforlaget.

Prichard, C., R. Hull, M. Chumer og H. Willmott (2000). Managing Knowledge. Critical Investigations of Work and Learning. New York: St. Martin¿s Press.

Styhre, Alexander (2003). Understanding Knowledge Management - Critical and Postmodern Perspectives. Stockholm: Liber, Abstrakt, Copenhagen Business School Press.

 

Med forbehold om endringer. Endelig pensum oppgis ved semesterstart.

 

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MINT5011 7.5 01.08.2008

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Mappevurdering 50/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 50/100 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.