SOL425 - Ledelse av interorganisatoriske relasjoner

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 72 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

1. Samarbeidsformer og samarbeidsgevinster.
2. Forstå, skape og levere verdi.
3. Strategi og strategiske allianser.
4. Ressursbasert strategi og bedriftssamarbeid.
5. Ledelse, organisering og styring av samarbeidsrelasjoner.
6. Styringsmekanismer: Om eksplisitte kontrakter, kontroll, relasjonskontrakter og tillit.
7. Utvikling av allianser og relasjoner.
8. Konkurranse, samarbeid og kartell
9. Teoretiske perspektiver på allianser.
- Transaksjonskostnadsteori.
- Agentteori.
- Kommunikasjonsteori.
- Spillteori.
- Læringsteori.
- Sosial, strukturell og human kapital.

Læringsutbytte

Kunnskaper
- Ulike former for bedriftssamarbeid.
- Hva er en strategisk allianse?
- Skape verdi i ulike relasjoner.
- Organisering av bedriftsforhold.
- Innsikt i hvorfor teorier gir innsikt som bedrer styringen av bedriftsrelasjoner.
- Usikkerhet, eksterne og interne omgivelsers påvirkning på strategiske allianser.

Ferdigheter
- Hvordan skape og levere overlegen verdi til egen bedrift, samarbeidsbedrifter, kunder og leverandører.
- Oppøve studentenes evne til å organisere bedriftssamarbeid slik at verdier kan skapes og leveres.
- Det vil bli lagt vekt på å utvikle en forståelsesramme for ulike samarbeidsformer og når samarbeid mellom bedrifter kan gi gevinster og når ulemper ved å samarbeide kan være større enn gevinstene.

Generell kompetanse
- Gjennom teorier og metoder gis det støtte for systematiske analyser av ulike interorganisatoriske relasjoner.
- Innsikt i organisering, ledelse, styring og justering av bedriftsforhold og samarbeidsrelasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner og artikkelpresentasjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • Individuell obligatorisk oppgave, 2 av 3 må være godkjent.

Mer om vurdering

I henhold til gjeldende reglement ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ledelse av teknologi (ØAMLT)
Økonomi og administrasjon (ØAMSC)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav (se Supplerende opplysninger)

Ingen utover opptakskravet til studieprogrammet

Kursmateriell

Haugland, Sven A. (2004), Samarbeid, allianser og nettverk, 3.utg. Oslo, Universitetsforlaget.

Lunnan, Randi Arne Nygaard (2011), Strategiske Allianser, Fagbokforlaget.

Artikkelsamling og ytterligere pensum oppgis ved semesterstart. Det tas forbehold om endringer.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100 HJELPEMIDD
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.