SMF3082F - Bærekraft og anvendt etikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Definisjon av etikk og grunnelementer av de viktigste filosofiske tilnærmingene innenfor etikk

Definisjon av bærekraft og relasjoner til etikk

Definisjon av samfunnsansvar

Samfunnsansvarlig organisasjon, strategi og ledelse

Etisk navigasjon i næringslivet

Etisk handlingsrom for bedrifter

Etikk i praksis og etiske dilemmaer

Læringsutbytte

Dette emnet vil gi studentene kjennskap til etiske problemstillinger knyttet til forretningsdrift. En forretningsvirksomhet er bærekraftig dersom den bidrar til en god økonomisk, miljømessig- og sosial utvikling. Bærekraftige bedrifter er ansvarlige bedrifter med ambisjoner og høye etiske standarder. Emnet skal gjennom teori og eksempler beskrive hvordan slike bedrifter er organisert og ledet. Emnet skal synliggjøre etiske dilemmaer som kan oppstå i komplekse beslutningssituasjoner. Vi drøfter de normative konsekvensene som nyere tenkning innenfor forretningsetikk og miljøarbeid har for organisering av den økonomiske aktiviteten på mikro og makronivå. Etter endt emne skal studenten ha følgende:

Kunnskap:

- Forstå hva menes med bærekraf

- Forstå begrensninger knyttet til begrepet «rasjonelle aktør» i økonomisk teori

- Forstå begrepet «ansvarlig forretningsdrift - social corporate responsibility»

- Kjenne nyere trender i markedsføring og ledelsespraksis med vekt på bærekraft.

Ferdigheter:

- kunne bidra til å utvikle reflekterte løsninger på etiske dilemmaer som oppstår i ulike beslutningsprosesser i en bedrift

- kunne lede kontinuerlig forbedringsarbeid mot bærekraft og etisk atferd i bedriften

Generell kompetanse:

- ha en forståelse av hva som menes med bærekraft og etikk i konkrete beslutningssituasjoner

- ha en løsningsorientert forståelse av etiske dilemmaer som oppstår i en virksomhet

- ha en forståelse av de negative effektene som ukloke beslutninger kan ha for virksomheten

Læringsformer og aktiviteter

Nettstøttet læring|Annet

Utfyllende informasjon:

Emnet vil i hovedtrekk gjennomføres som et nettbasert studieløp.

Et nettbasert løp innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor også forelesninger og veiledning gjøres tilgjengelig.

NB! Forelesninger foregår i hovedsak på engelsk.

 

Obligatoriske arbeidskrav:

Ett obligatorisk arbeid skal leveres i Blackboard som pdf til fastsatt tid. Oppgave må få "Godkjent" for å få gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi, ledelse og bærekraft (BØKLED-F)

Kursmateriell

Carson, S. G., Kosberg, N.; Laudal, T.; Skauge, T. (2015). Etikk for beslutningstakere. Cappelen akademisk. ISBN: 978-82-02-38330-5

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMF3082 5.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 30.11.2017 09:00 B211- 2.etg. , B210-2.etg. , Universitetet i Agder , Bergen , Kirkenes Kompetansesenter , Norsk Støtte Utland , Folkeuniversitetet Vestlandet
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.