SMF3071 - Anvendt vitenskapelig metode

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Datatyper og databaser for økonomisk forskning. Analytiske verktøy.

Metodedesign: valg og utforming av problemstillingen. Utvelging av data. Utvikling av gode datasett

Fordeler og ulemper med ulike typer analytiske metoder

Deskriptiv statistikk

Hypoteser og hypotesetesting

Forskjellen mellom korrelasjonstest og regresjonsanalyse

Regresjonsanalyse med anvendelser

Heteroskedastisitet og autokorrelasjon

Kategoriske og nominelle variabler

Probit, logit, tobit modeller

Lineær programmering - hovedprinsipper og anvendelser

Læringsutbytte

Motivasjon for dette emnet er å tilby våre studenter metodiske ferdigheter som gjør dem i stand til å foreta selvstendige analyser av økonomiske problemstillinger. Dette emnet har som hovedmål å gi studentene teoretiske, tekniske og praktiske ferdigheter som de kan bruke senere i arbeidslivet og som de kan anvende i forbindelse med deres bacheloroppgave. Emnet gir også et godt utgangspunkt for videre studier innenfor økonomifaget. Med dette emnet overoppfylles også NRØAs krav til metodeundervisning for bachelor innenfor bedriftsøkonomi.Etter endt emne skal studenten ha følgende:

Kunnskap:

ha kjennskap til «representativitet»-begrepet samt kunne anvende det i ulike typer kvantitative og kvalitative undersøkelser?

ha kjennskap til analytiske verktøy (SPSS, STATA)

ha kjennskap til styrker og svakheter ved enkelte typer regresjonsanalyser

ha kjennskap til hvordan man kan bruke regresjonsanalyse i praksis

ha kjennskap til ulike lineær programmering og dens anvendelser

 

Ferdigheter:

kunne bruke kvantitative og kvalitative data for å utforske en gitt problemstilling?

kunne bruke sentrale analytiske verktøy (SPSS eller STATA)

kunne velge mellom ulike metodiske tilnærminger som passer til en gitt problemstilling

kunne formulere hypoteser som kan testes med ulike typer datakilder

kunne tolke resultater fra kvantitative analyser og spesielt regresjonsanalyser

 

Generell kompetanse:

ha kjennskap til styrker og svakheter knyttet til de vanligste forskningsmetodene som brukes i økonomi og ledelse

ha en forståelse for kompleksiteten som ligger bak et god analytisk design

ha en forståelse for begrensninger knyttet til bruk av ulike analytiske metoder

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger|Gruppearbeid|Obligatoriske oppgaver

Obligatoriske arbeidskrav:

Ett obligatorisk prosjektarbeid skal være levert inn for å få gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arb.krav

Mer om vurdering

Utfyllende om kontinuasjon:

Utsatt skritlig eksamen i august

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi, ledelse og bærekraft (BØKLED)

Kursmateriell

Field A. (2013): Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. Sage Publications (kap 1-9, 11, 18)

 Løvås G. G. (2013):Statistikk for Universiteter og høgskoler. 3 utgave. Universitetsforlaget. (NB! Dette er en bok som brukes i REA 1131, et emne som er obligatorisk for alle ØKLED-studenter. Denne boka må ikke kjøpes på nytt. Kun til repetisjon av statistiske begreper).  

 Halvorsen K. (2008):Å forske på samfunnet, En innføring i vitenskapelig metode, Cappelen akademisk forlag, ISBN 978-82-02-28194-6 (NB! Dette er en bok som brukes i SMF 1182, et emnet som er obligatorisk for alle ØKLED-studenter. Denne boka må ikke kjøpes på nytt. Kun til repetisjon av metodeinnføringsemner).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMF3081 5.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 04.12.2017 09:00 B213 - 2.etg. , A061, eksamensrom U-etg. A-bygg
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.