SMF3021 - Makroøkonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Nasjonalregnskap og makroøkonomiske data

Grunnlaget for økonomisk vekst og nasjoners velstand herunder bærekraftig utviklikng

Strukturell arbeidsledighet og lønns- og prisdannelse

Konjunkturer, samlet etterspørsel og kortsiktige virkninger av finanspolitikk

Inflasjon, pengepolitikk og valuta

Aktuelle økonomiske problemstillinger

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter gjennomført kurs skal studentene kunne gjøre rede for makroøkonomiske begreper, indikatorer og sentrale mål og virkemidler i norsk økonomisk politikk, og herunder forstå sammenhengen mellom mål og virkemidler. De skal kunne forklare det fundamentale skillet mellom realøkonomi på den ene siden og penger og finansielle forhold på den andre.  Videre skal studenten  ha en god oversikt over økonomiske sammenhenger og etablerte makroøkonomiske teorier. De skal kunne gjennomføre  drøftinger ved hjelp av både matematiske og grafiske modellresonnementer. Studenten skal også ha utviklet en kritisk sans som gjør vedkommende i stand til å skille mellom riktige og gale utsagn om makroøkonomi og økonomisk politikk.

 

Ferdigheter

Studentene skal kunne finne frem relevante makroøkonomiske data og indikatorer og for eksempel benytte dem til å vurdere om et land er i en høy- eller lavkonjunktur. De skal være i stand til å avgjøre hvilken makroøkonomisk teori som er mest relevant for å drøfte en bestemt problemstilling i en konkret situasjon og gjennomføre resonnementer ved hjelp av matematiske og grafiske presentasjon av sentrale makroøkonomiske modeller.

 

Generell kompetanse

Studentene skal være etisk bevisst de grunnleggende interessekonflikter og målkonflikter som er knyttet til økonomisk politikk, herunder målkonflikten mellom effektivitet og inntektsutjevning. De skal kunne vurdere en makroøkonomisk problemstilling fra forskjellige synsvinkler når det gjelder ulike gruppers økonomiske interesser. Studentene skal oppøve en kritisk sans til mulige avvik mellom erklærte politiske mål og ambisjoner og de sannsynlige, faktiske virkninger av økonomisk politikk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger-Obligatoriske oppgaver

 

Utfyllende informasjon:

Øvinger. 

Obligatoriske arbeidskrav:

2 obligatoriske innleveringsoppgaver som begge må være godkjent

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Teknologidesign og ledelse (BTEKD)
Økonomi, ledelse og bærekraft (BØKLED)

Kursmateriell

Obligatorisk

Anders Dedekam jr. Makroøkonomi siste utgave (utvalgte deler), Fagbokforlaget. 

Anbefalt

Ringstad,Vidar: Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk (siste utgave), Oslo. Cappelen Akademiske Forlag.

St. melding nr. 1 (siste utgave). Nasjonalbudsjettet (siste utgave). Oslo:Finans-og tolldepartementet. (kommer i oktober hvert år)

 

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 07.06.2018 09:00
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.