SMF2181F - Mikroøkonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Elementær markedsøkonomi med tilbud, etterspørsel og bærekraftig utvikling

Konsumentens tilpasninger med budsjettbetingelser, preferanseordninger, virkningen av pris-og inntektsendringer samt etterspørselsfunksjoner

Bedrifters tilpasning med produksjonsteori, optimal bruk av innsatsfaktorer og kostnadsteori

Markedsteori med perfekt konkurranse, monopol, oligopol og monopolistisk konkurranse.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene skal forstå de grunnleggende sammenhenger mellom individuelle økonomiske beslutninger og de samfunnsmessige konsekvensene i ulike markedsmessige situasjoner. Studentene skal forstå grunnprinsippene for hvordan endringer i noen markeder får ringvirkninger til andre markeder. Studentene skal også forstå skillet mellom deskriptiv og normativ teori.

 

Ferdigheter:

Studentene skal beherske de grunnleggende teknikker for økonomisk analyse: De skal kunne beherske et elementært økonomisk modellapparat, og forstå skillet mellom eksogene og endogene variable. De skal videre være i stand til å formulere økonomiske optimeringsproblemer og løse disse analytisk.

 

Generell kompetanse

Studentene skal kunne identifisere velferdsmessige og fordelingsmessige konsekvenser av markedsprosesser. De skal stimuleres til å være bevisst avveiningene mellom markedseffektivitet og andre hensyn som ikke fanges opp av markedsanalysen.

Læringsformer og aktiviteter

Nettbasert Læring|Obligatoriske oppgaver

 Utfyllende informasjon:

ØvingerEmnet vil bli gjennomført nettbasert, som innebærer at all kommunikasjon mellom lærer og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor fagstoff og veiledning gjøres tilgjengelig.

 

Obligatoriske arbeidskrav:

2 obligatoriske innleveringsoppgaver som begge må være godkjent

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi, ledelse og bærekraft (BØKLED-F)

Kursmateriell

Obligatorisk

 Pindyck, Rubinfeld og Synnestvedt: Introduksjon til Mikroøkonomi, siste utgave, kap. 1-11,Pearson.

(Engelsk versjon av samme lærebok kan benyttes)

 Anbefalt

 Ringstad, Vidar: Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk (siste utgave), Oslo. Cappelen Akademiske Forlag.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 21.12.2017 09:00 B210-2.etg. , B211- 2.etg. , Narvik , Trondheim , Stavanger
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.