SMF2111F - Investering og finansiering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Renteregning

Budsjettering av kontantstrømmer

Reelle/nominelle kroner

Skatt

Beregning/styring av arbeidskapital

Nåverdimetoden

Internrentemetoden

Tilbakebetalingstid

Differensekontantstrømmer

Prosjektrisiko i enkeltprosjekt og i portefølje

Beta-verdier

Kapitalverdimodellen

Avkastningskrav for egenkapital og totalkapital

Følsomhetsanalyse, gjeldsgrad og risiko

Boliglån

Obligasjonslån

Leasing

Avbetaling

Bærekraftige investeringer og ESG (environmental, social and corporate governance)

Læringsutbytte

KunnskapEtter endt emne skal studentene kunne forklare sentrale begreper og redegjøre for viktige verktøy som brukes i analyser av investerings- og finansieringsbeslutninger (med verktøy menes sammenhenger, metoder, teknikker, modeller, teorier o.l. som brukes innen fagområdet. Eksempler på begreper som skal kunne forklares: Nåverdi, sluttverdi, annuitet, kontantstrøm, kapitalkostnad, varians, standardavvik, forventning, effisiente porteføljer, risikoaversjon, obligasjon, markedseffisiens. Eksempler fra verktøykassa: Likviditetsbudsjett, investeringsbudsjett, renteregning, nåverdi- og internrentemetoden samt kapitalverdimodellen og porteføljeteori.)FerdigheterEtter endt kurs skal studentene kunne (a) anvende tilegnede kunnskaper (dvs. begreper og verktøy) i analyser og diskusjoner av finansielle problemstillinger, (b) skille mellom relevant og irrelevant informasjon, og (c) gi skriftlige svar på spørsmål som gjør at leserne forstår anvendt fremgangsmåte og svaret som fremkommer. Eksempler:

Når verktøyet er oppgitt, kunne anvende verktøyet på en korrekt måte

Ut fra enkle situasjonsbeskrivelse, velge riktige verktøy og anvende verktøyet korrekt

Ut fra mer uoversiktlige situasjonsbeskrivelser, kunne finne frem til relevant informasjon, koble dette med riktig verktøy og anvende verktøyet korrekt

Generell kompetanseEtter endt emne skal studentene kunne stille kritiske spørsmål til, og reflektere over, sentrale forutsetninger og antakelser innen dette fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Nettbasert Læring|Obligatoriske oppgaver

Utfyllende informasjon:

ØvingerEmnet vil bli gjennomført nettbasert, som innebærer at all kommunikasjon mellom lærer og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor fagstoff og veiledning gjøres tilgjengelig.

Obligatoriske arbeidskrav:

2 obligatoriske innleveringer som må være godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi, ledelse og bærekraft (BØKLED-F)

Kursmateriell

Bøhren, Øyvind og Per Ivar Gjærum (siste utg.): Innføring i investering og finansiering. Fagbokforlaget.Bøhren, Øyvind og Dag Michalsen (siste utg.): Finansiell Økonomi, Teori og praksis. Fagbokforlaget.(Lærebøker kan bli erstattet av nyere utgave av samme bok, hvis den foreligger ved semesterstart)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BØA2200 5.0 01.08.2017
SMF2111 10.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 15.05.2018
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.