SMF2051 - Ledelse med arbeidslivsjus

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Del 1: Mål, strategi og effektivitet i organisasjoner. Organisasjonsstruktur. Organisasjonskultur og etikk. Makt og konflikt i organisasjoner. Organisasjon og omgivelser. Organisasjon og individ. Kommunikasjon i organisasjoner. Beslutningsprosesser i organisasjoner. Læring og innovasjon. Endring av organisasjoner. Ledelse i organisasjoner.

Del 2: Servicesamfunnets myter og virkelighet. Lønnsomhet - et nytt regnestykke. Serviceledelsessystemet og servicekonseptet. Personalutvikling. Å utvikle mennesker. Kunden som marked og medprodusent. Fysisk miljø og tekniske hjelpemidler. Selskapets image. Å skape, reprodusere og videreutvikle forretningsideer. Kvalitet, produktivitet og strategi. Diagnose; gode og onde sirkler.

Del 3: Arbeidslivsjus med sentrale lover og avtaler innen arbeidsmiljø, inklusiv arbeidstid, permittering, ferie, rettstvister og tariffrevisjon, samt forskrift for helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Læringsutbytte

KunnskaperKunnskaper:

Kunnskap om grunnleggende organisasjons- og ledelsesteorier.

Forståelse for lederfunksjonens mangfoldighet og utfordringer.

 

Ferdigheter:

Utøve ledelsesaktiviteter basert på analyser av konkrete situasjoner.

Forstå ledelsesutfordringer i en bedrift i dens ulike markeder og kundesegmenter.

Forstå særegenheter ved serviceorganisasjoner

Benytte lov- og avtaleverk i forbindelse med juridiske problemstillinger knyttet til arbeidsmiljø.

 

Generell kompetanse:

Etablere bevissthet og etisk holdning omkring lederrollen og egen ønsket fremtidig lederstil.

Ha grunnleggende forståelse av arbeidsrettslige konsepter og prosesser i arbeidslivet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsning.NB! Enkelte forelesninger kan foregå på engelsk

 Obligatoriske arbeidskrav:

Tre godkjente obligatoriske oppgaver. To oppgaver innenfor ledelse og en oppgave innenfor arbeidslivsjus.
Alle må være godkjent. Studentene er selv ansvarlige for etablering av gruppene.

 Arbeidsplan for obligatoriske oppgaver fremlegges like etter oppstart av emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august.
Godkjente obligatoriske oppgaver gyldige ved utsatt eksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bachelor i ingeniørfag - maskin, Lean Manufacturing (BINML)
Bachelor i medieproduksjon (BMP)
Bachelor i programvareutvikling (BPU)
Byggingeniør (BIBYG)
Drift av nettverk og datasystemer (BDR)
Geomatikk (BGEO)
Informasjonssikkerhet (BIS)
Maskiningeniør (BIMAS)
Teknologidesign og ledelse (BTEKD)
Økonomi og ledelse (ÅRØKLED)
Økonomi, ledelse og bærekraft (BØKLED)

Kursmateriell

Jacobsen, Dag Ingvar og Thorsvik, Jan, Hvordan organisasjoner fungerer, Fagbokforlaget, 4. utgave, ISBN 978-82-450-1445 - 7.

Jacobsen, Dag Ingvar og Thorsvik, Jan, Hvordan organisasjoner fungerer - Arbeidsbok og casesamling, Fagbokforlaget, 4. utgave, ISBN 978-82-450-1446-4

Normann, Richard, Service Management, Cappelen akademiske forlag, 3. utgave, ISBN 82-02-19835-6.

Storeng, Beck og Due Lund (2016). Arbeidsrett. Cappelen Damm forlag, 10. utgave, ISBN 9788202470470.

Lov- og avtaleverk

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMF2051F 10.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.