SMED8010 - Multimorbiditet som vitenskapelig, klinisk og organisatorisk utfordring

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Se læringsmål nedenfor.

Læringsutbytte

Med utgangspunkt i kliniske hverdagskasuistikker drøfter vi hvilken utfordring multimorbiditet representerer for dagens helsetjeneste og forskning. Kurset skal gi dypere innsikt i eksisterende vitenskapelig litteratur og tenkning om fenomenet multimorbiditet. Målet er å fremme valid og praksisrelevant forskning og fagutvikling både i primærhelsetjenesten og gjennom samhandling med 2. og 3. linjetjenesten. Kursdeltagerne skal bli kjent med pågående forskning på feltet og få innsikt i hvordan relevante forskningsspørsmål utvikles og operasjonaliseres. Under kurset skal deltakerne arbeide spesifikt med ideer om hvilken framtidig forskning som trenges på feltet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppearabeid. Det er obligatorisk å delta i alle forelesninger og gruppearbeid.

Forkunnskapskrav

Ph.d.-kandidater som er tatt opp på den nasjonale forskerskolen i allmennmedisin (NAFALM) har fortrinnsrett. I tillegg vil inntil 10 plasser forbeholdes deltakere på klinisk emnekurs. (Egne opptaksregler på klinisk emnekurs).

For kandidater utenfor NAFALM gjelder:
Utdanning tilsvarende medisin- og helsefaglig masternivå, medisinstudenter opptatt på forskerlinjen, andre med redusert kompetanse etter individuell vurdering.

Kursmateriell

Artikler blir utsendt til påmeldte deltakere på forhånd.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.