course-details-portlet

SKOLE6249 - Vurdering og tilpassing i den første lese-, skrive- og matematikkopplæringa

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet tar for seg ulike former for vurdering og kartlegging i begynneropplæringa i skriving, lesing og matematikk. Det vil bli lagt særlig vekt på hvordan vurdering og kartlegging kan fremme elevenes læring, bidra til å identifisere språk- og matematikkvansker, og til å utvikle norsk- og matematikklærernes generelle undervisning og mer spesifikke tiltak.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten har
- inngående kunnskap om pedagogiske, faglige og etiske styrker og svakheter ved ulike former for vurdering og kartlegging
- inngående kunnskap om ulike måter å vurdere og kartlegge på i begynneropplæringa i skriving, lesing og matematikk
- kunnskap om hvordan en kan identifisere språk- og matematikkvansker på småtrinnet
- inngående kunnskap om hvordan innsikt fra vurdering kan integreres i undervisningen

Ferdigheter
Studenten kan
- bruke ulike vurderings- og kartleggingsformer i begynneropplæringa
- tolke vurderings- og kartleggingsresultater, og omsette informasjon fra disse til undervisning tilpasset den enkelte eleven
- identifisere tidlige tegn på språk- og matematikkvansker
- bidra til god vurderings- og kartleggingspraksis ved egen skole

Generell kompetanse
Studenten kan
- gjøre pedagogisk, faglig og etisk hensiktsmessige valg av vurderings- og kartleggingsformer i begynneropplæringa
- gjøre hensiktsmessig og tilpasset bruk av innsikt fra ulike typer vurderinger
- nyttiggjøre seg og vurdere kritisk forskning om vurdering og kartlegging

Læringsformer og aktiviteter

Emnet går over ett semester med tre samlinger i Trondheim. Mellom samlingene legges det opp til selvstudier, arbeid med ulike oppdrag og deltakelse på læringsplattform.

Undervisningen veksler mellom forelesninger, diskusjoner, praktiske øvinger, tekstseminar og muntlige og skriftlige studentpresentasjoner. Det vil bli arbeidet systematisk med akademisk lesing og skriving.

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeidsoppdrag
  • Oppmøte på samlinger

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:
Mellom hver samling vil det bli gitt obligatoriske arbeidsoppdrag som blant annet vil være knytta til arbeid med elever og kolleger på egen skole.
Obligatorisk oppmøte på samlinger.
Obligatoriske aktiviteter vurderes godkjent/ikke godkjent.

Vurderingsform:
Individuell skriftlig hjemmeeksamen. Eksamen vurderes med karakterskala A–F.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Lærerspesialist (LÆRSPMATVU)
Lærerspesialist (MLS)

Forkunnskapskrav

Godkjent lærerutdanning for barnetrinnet. Kandidaten må ha 30 stp. i norsk og 30 stp. i matematikk, med ytterlige 30 stp. fordypning i ett av disse fagene eller relevante fagområder som for eksempel lesing, skriving og regning. I tillegg kreves minst tre års praksis som lærer på småskoletrinnene (årstrinn 1-4).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SKOLE6241 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Skoleutvikling
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU