course-details-portlet

SKOLE6247 - Barns språk- og begrepsutvikling - og samtalen i begynneropplæringa

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Dette emnet omhandler barns tidlige språk- og begrepsutvikling og samtalens rolle i begynneropplæringa. Emnet skal videreutvikle studentenes faglige kunnskap om muntlig, skriftlig og multimodal språkutvikling hos førskolebarn og de yngste skolebarna. Det inkluderer kunnskap om utvikling av samtaleferdigheter, ordforråd og begrepsforståelse samt utvikling av barns tekstkompetanse og representasjonskompetanse – i ulike modaliteter. I tillegg vil emnet ta opp samtalens rolle som viktig læringsredskap i begynneropplæringa med fokus både på lærers og elevers deltakelse.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten har
- inngående kunnskap om barns språkutvikling – inkludert andrespråksutvikling
- inngående kunnskap om barns begrepsutvikling
- inngående kunnskap om samtale og samtalens betydning for læring og meningsskaping i begynneropplæring

Ferdigheter
Studenten kan
- analysere barns språkutvikling og vurdere den i et utviklingsperspektiv
- identifisere barns begrepsforståelse og legge til rette for hensiktsmessige språk- og begrepsstimulerende aktiviteter
- analysere samtaler og identifisere deltakelses- og læringsfremmende mønster
- legge til rette for utforskende, kreative og lekprega aktiviteter i begynneropplæringa

Generell kompetanse
Studenten kan
- analysere barns muntlige og skriftlige språkbruk – og bruke dette som utgangspunkt for planlegging av undervisning i tidlig skriving, lesing og matematikk
- nytte kunnskap om samtaler og barns språk- og begrepsutvikling i arbeid som fremmer faglig og didaktisk tenking
- anvende og vurdere kritisk forskingsbasert kunnskap om språk- og begrepsutvikling og samtale

Læringsformer og aktiviteter

Emnet går over ett semester med tre samlinger i Trondheim. Mellom samlingene legges det opp til selvstudier, arbeid med ulike oppdrag og deltakelse på læringsplattform.
Undervisningen veksler mellom forelesninger, diskusjoner, praktiske øvinger, tekstseminar og muntlige og skriftlige studentpresentasjoner. Det vil bli arbeidet systematisk med akademisk lesing og skriving.

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeidsoppdrag
  • Oppmøte på samlinger

Mer om vurdering

Mellom samlingen vil det bli gitt obligatoriske arbeidsoppdrag som blant annet vil være knytta til arbeid med elever og kolleger på egen skole.

Obligatorisk oppmøte på samlinger.

Obligatoriske aktiviteter vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Sluttvurdering: Vurderingsmappe som vurderes til bestått/ikke bestått.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Lærerspesialist (LÆRSPMATVU)
Lærerspesialist (MLS)

Forkunnskapskrav

Godkjent lærerutdanning for barnetrinnet. Kandidaten må ha 30 stp. i norsk og 30 stp. i matematikk, med ytterlige 30 stp. fordypning i ett av disse fagene eller relevante fagområder som for eksempel lesing, skriving og regning. I tillegg kreves minst tre års praksis som lærer på småskoletrinnene (årstrinn 1-4).

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Skoleutvikling
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Mappevurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU