course-details-portlet

SKOLE6243 - Barnelitteratur og lesing på småskoletrinnene

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Dette emnet gir en dypere forståelse av barnelitteratur og bruk av barnelitteratur i leseopplæringen. Et sentralt tema vil være barnelitteraturens egenart og historie, samt dens betydning for barns danning gjennom estetiske og kreative aktiviteter. Barnelitteraturens potensiale for utvikling av språklig og tekstlig bevissthet i den tidlige leseopplæringa, vil også bli belyst. Emnet har spesiell vekt på fortolkningsteori og barn som lesere.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten har
- oversikt over barnelitteraturhistorie og barnelitterære sjangre
- avansert kunnskap om barn som lesere
- inngående kunnskap om muntlig fortellertradisjon
- avansert kunnskap om barnelitteraturens potensiale for utvikling av barns språk og tekstkompetanse for elever med ulik språklig og kulturell bakgrunn


Ferdigheter
Studenten kan
- analysere og tolke tekster for barn
- føre utforskende samtaler om barnelitteratur
- lese høyt med innlevelse, engasjement og i interaksjon med barnelyttere
- fortelle eventyr, sagn og selvopplevde fortellinger og skape fortellinger sammen med barn
- orientere seg i tekstmangfoldet, vurdere og gjøre bevisste og kritiske valg av tekster i leseopplæringen

Generell kompetanse
Studenten
- kan legge til rette for estetiske og kreative prosesser i arbeid med barnelitteratur
- kan nyttiggjøre seg kunnskap om relevant forskning innafor de tema som omfattes av emnet, både i skolesammenheng og i forsknings- og utviklingsarbeid
- kan vurdere tekster estetisk og kritisk
- kan lede utviklingsarbeid og veilede kollegaer i leseopplæring og litteraturundervisning på småskoletrinnet i et begynneropplæringsperspektiv

Læringsformer og aktiviteter

Emnet går over ett semester med tre samlinger i Trondheim. Mellom samlingene legges det opp til selvstudier, arbeid med ulike oppdrag og deltakelse på læringsplattform.

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, arbeid med nærlesing, høytlesing, forteller- og estetiske verksteder, tektseminarer, diskusjoner og muntlige og skriftlige studentpresentasjoner. Det vil også legges opp til utflukter til andre kulturinstitusjoner, eventuelt på kveldstid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidsoppdrag
  • Obligatorisk oppmøte på samlinger
  • Obligatorisk deltakelse på tekstseminar

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
Mellom samlingene vil det bli gitt obligatoriske arbeidsoppdrag.

Obligatorisk oppmøte på samlinger.

Obligatorisk deltakelse på tekstseminar.

Vurdering:
Muntlig eksamen der en del av eksamenen består av en demonstrasjon av estetisk og/eller utforskende arbeid med barnelitteratur.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Lærerspesialist (LÆRSPMATVU) - enkelte retninger
Lærerspesialist (MLS)

Forkunnskapskrav

Godkjent lærerutdanning for barnetrinnet. Kandidaten må ha 30 stp. i norsk og 30 stp. i matematikk, med ytterlige 30 stp. fordypning i ett av disse fagene eller relevante fagområder som for eksempel lesing, skriving og regning. I tillegg kreves minst tre års praksis som lærer på småskoletrinnene (årstrinn 1-4).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DID3602 2.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Skoleutvikling
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU