SANT2011 - Homo Faber: Kulturell logikk for visjon, kreasjon og innovasjon av kunnskap og teknologi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet tar utgangspunkt i antropologisk basiskunnskap om kulturell variasjon i relasjonsfeltet mellom bevissthetsformer, sosialt liv og teknologi. Derfra sikter emnet seg mer spesifikt inn mot kulturell variasjon i 1) forestillingshorisonter og visjoner om kunnskap og tilknyttet teknologi; 2) fremskapelse av ny kunnskap og relaterte teknologi-muligheter innen dette rammeverket; og 3) mer konkrete innovasjoner og implementeringer av fremskapt kunnskap og av tilhørende realisert teknologi. En fundamental faglig inngang er forståelse av at teknologi aldri handler utelukkende om teknisk-instrumentelle relasjoner, men alltid også innehar et aspekt av mening. Meningsladningen til ny teknologi vil videre variere i forhold til den kultursammenheng ny teknologi introduseres i, som allerede illustrert av hjulets ulike anvendelser i kulturhistorien. Et sentralt perspektiv er at det alltid vil finne sted en sosial konstruksjon og rekonstruksjon av teknologi, hvilket berører både den motiverende mening for utvikling av ny teknologi så vel som tillagt og fremskapt mening av ny teknologi innen en bredere kontekst av kulturelle logikker. I et bredt antropologisk perspektiv spenner utviklingen av teknologi fra steinøkser til supercomputere. Hele veien – mer eller mindre og på ulike måter – har disse utviklinger og implementeringer av teknologi både et instrumentelt-materielt aspekt og et immaterielt aspekt av symbolisering, meningsdannelse og meningsutvikling. Emnet tilbyr antropologisk forståelse i et spennfelt orientert mot den «mykere» pol av kultursignifikante kognitive kategorier (som meningsladede forestillinger og metaforer) knyttet til utvikling og implementering av ny teknologi, og på den annen side mot den «hardere» pol av sosiale institusjoner (herunder økonomiske, politiske og ideologiske) som teknologi utgår fra, tilpasses til og eventuelt også overskrider. Ved siden av den mer generelle forståelse av tematikken, inklusive kulturkritisk refleksjon, er emnet konstruktivt orientert henimot forståelse av kulturelle forutsetninger og dynamikker for frembringelse og implementering av ny høyteknologi i moderne kulturer.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Det primære læringsmålet er at studentene tilegner seg mest mulig kunnskap i emnets faglige innhold. Dette kan være fruktbart for generell forståelse av visse pågående kunnskapsprosesser i vår egen, moderne kultur så vel som av utfordringer i møter med andre kulturer. Dette vil gjelde spesielt i tilknytning til innovasjon og implementering av ny teknologi.
Ferdigheter:
Kunnskap i emnet vil gi nyttig bakgrunn for tverrfaglig, prosjektorientert samarbeid der katalysering og organisering av kreative prosesser står sentralt, ikke minst for prosjekter som krever internasjonal samordning.
Generell kompetanse:
Kompetanse til å stille kritiske spørsmål rundt kunnskap og teknologi.

Læringsformer og aktiviteter

Til sammen inntil 14 timer forelesninger og 10 timer seminarer. Seminarene vil være knyttet til arbeid med skriftlig øvingsoppgave.
SANT 2003, SANT2010, SANT2011, AFR2120 og SANT3508: Det tilbys undervisning i minimum ett emne i vårsemesteret. Hvilket emne som tilbys kunngjøres ved semesterstart på instituttet og på instituttets nettside.
SANT2003, SANT2010 og SANT2011: Det kan tilbys undervisning i ett eller flere av emnene i høstsemesteret. Hvilket emne som eventuelt tilbys kunngjøres ved semesterstart på instituttet og på instituttets nettside.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent skriftlig oppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SANT2007 7.5 01.09.2012

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.