course-details-portlet

SANT1000 - Innføring i sosialantropologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir en oversikt over sentrale tema, analysemåter og metoder (slik som feltarbeid og deltagende observasjon) i antropologien. Det gir en innføring i fagets begrepsapparat og diskuterer nytten av begreper som kultur, holisme, relativisme og komparasjon. Det omfatter også faghistorie, og gir en presentasjon av fagets teoretiske mangfold, aktuelle diskusjoner samt hvilke utfordringer det står overfor i dag. Emnet er obligatorisk for alle som ønsker en bachelorgrad eller et årsstudium i sosialantropologi.

Læringsutbytte

Utvikle grunnleggende kunnskaper om antropologisk tilnærmingsmåte til sosialt liv og kulturell variasjon. Studentene skal tilegne seg en forståelse av hva som er fagets kjennetegn og tenkemåter, og få kjennskap til viktige tema og problemstillinger i antropologien. De skal også oppnå innsikt i hvilke metoder som nyttes i faget. Emnet gir altså en grunnleggende innsikt og første innføring i fagets kjennemerker for studenter som skal ta en bachelor eller et årsstudium i antropologi. Det gir også en innføring og oversikt for studenter fra andre studieretninger, som er interessert i antropologi som breddefag. Gjennom arbeidet med den obligatoriske skriftlige øvelsen tilegner studenten seg ferdigheter innen akademisk skriving.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (Inntil 24 timer forelesninger/seminarer) samt hytteseminar (2 dager) og godkjent skriftlig øvelse. Godkjent skriftlig øvelse: frist 1. november.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent skriftlig øvelse

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVSANT101 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2013

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Sosialantropologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialantropologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 03.12.2013 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 23.05.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU