course-details-portlet

RVI2125 - Vestlig samtidsreligion

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet skal gi en innføring i samtidsreligion med vekt på nyere religiøse strømninger i Europa og Nord-Amerika. Studenten skal tilegne seg kunnskap om den samtidige og historiske bakgrunn for nye religiøse bevegelser, samt de ulike samfunnsmessige reaksjoner på dem. Samspillet mellom samfunn og religion vektlegges spesielt.
Emnet vil ta opp forskjellige emner innen samtidsreligion, for eksempel:
- nye religioners sosiologi,
- sentrale ideer i New Age,
- moderne apokalyptiske bevegelser,
- UFO-religioner,
- ny-paganisme,
- anti-kultbevegelser,
- sekulariserings- og modernitetsteori.
Emnet skal også gi en fordypning i metodiske og teoretiske problemstillinger knyttet til studiet av religion. Emnet skal dermed gi en videre forståelse av ulike metodiske tilnærminger og teoridannelser i faget, problemstillinger knyttet til disse.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:
Kandidaten
- har kunnskap om bakgrunn og uttrykk for vestlig samtidsreligion med fokus på nyere religiøse strømninger i Europa og Nord-Amerika
- har kunnskap om metoder vestlig nyreligiøsitet er studert med og teoridannelser utviklet til å forstå og forklare
- har kunnskap om forskning på både organiserte, nye religiøse bevegelser og uorganisert nyreligiøsitet

Ferdigheter:
Kandidaten
- kan anvende god skikk i kildebruk og referanser
- kan anvende forskning på vestlig samtidsreligion på problemstillinger og treffe begrunnede valg
- kan gjøre rede for, sammenligne, analysere og diskutere kilder og forskning

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består i forelesninger og seminarer. For å kunne gå opp til eksamen kreves det en obligatorisk øvingsoppgave på 2000-2500 ord som må være godkjent innen en frist som kunngjøres ved begynnelsen av semesteret. De som ikke får godkjent øvingsoppgaven får en ny frist for innlevering, men besvarelsen må være et reelt forsøk på oppgaveløsning ved første gangs innlevering. Instituttet tar ikke i mot blanke eller tilnærmet blanke besvarelser. Selve eksamen består av en hjemmeoppgave på 3000-4000 ord.

Obligatoriske aktiviteter

  • En øvingsoppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Institutt for arkeologi og religionsvitenskap utgir hvert semester oppdaterte pensumlister som inneholder opplysninger om pensumlitteratur og hjelpemidler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
RVI2120 7.5 01.09.2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2013

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Religionsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:
  • Asbjørn Dyrendal

Ansvarlig enhet
Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering 11.11.2013

Innlevering 09.12.2013

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 16.04.2014

Innlevering 16.05.2014

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU