course-details-portlet

RAD6101 - Utdanningsvalg i et organisasjonsperspektiv

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Faglig innhold

Tema:- Gjennom emnet vil kandidatene tilegne seg kompetanse i og økt bevissthet om hvordan ulike teoretiske og verdimessige forankringer bidrar til hvordan Utdanningsvalg kan forstås og utvikles i et samfunnsperspektiv. - Emnet bygger på en antakelse om at karriere er et livslangt prosjekt som handler om bevisstgjøring om samfunnsendringer, styringsmekanismer, slik at man utvikler kompetanse i å designe sitt karrierenarrativ kontinuerlig i et samfunn i endring. - Kunnskap i implementering av ny kunnskap i egen organisasjon er viktig for å bidra til ønsket endring. I emnet skal kandidatene gjøre en implementering på egen skole gjennom arbeid med skolens egen læreplan.

Læringsutbytte

Kunnskap Kandidaten - kan grunnleggende teorier knyttet til karriere og karriereveiledning, valgprosesser og selvinnsikt og kan forstå dette i forhold til ulike samfunns- og styringsperspektiv- kan implementere ny kunnskap i egen organisasjonFerdighet Kandidaten- kan anvende ferdigheter knyttet til å planlegge og tilrettelegge prosesser hvor elever kan utforske sine personlige preferanser, ressurser, interesser og verdier knyttet til bevisstgjøring og planlegging av egen karriere- kan analysere og begrunne egen praksis i forhold til skolens og samfunnets behov- arbeide med Utdanningsvalg som en del av skolens generelle utviklingsarbeid Generell kompetanse Kandidaten - kan reflektere over faget Utdanningsvalg og egen rolle i et samfunnsperspektiv- kan forstå hvordan de grunnleggende arbeidsprosessene i skolen endres og utvikles- kan teorier knyttet til karriere og valg, samt har ferdigheter til bruk i møte med elevers karriererelaterte spørsmål og –prosesser.- kan reflektere over mekanismer som styrer elevers utdanningsvalg- kan bidra til nytekning i faget Utdanningsvalg og bidra til at det blir en integrert del av skolens utviklingsarbeid

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen er fordelt på to samlinger på til sammen 5 dager (3 + 2 dager). Disse er organisert i en kombinasjon av dialogbaserte forelesninger, erfaringsdeling og diskusjoner i større og mindre grupper. Kandidaten skal implementere utviklingsarbeid i egen organisasjon. Obligatoriske aktiviteter80 % obligatorisk deltagelse på undervisning. VurderingSkriftlig emneoppgave med selvvalgt problemstilling i et omfang på 8-10 sider.Karakterskala: A-F

Obligatoriske aktiviteter

  • 80% obligatorisk deltagelse på undervisning

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Utdanningsvalg, 8.-10. trinn (KUVALG8-10)
Rådgivning, etter- og videreutdanning (RADEVU)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Rådgivning
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU