course-details-portlet

RAD3700 - Fordypning i fasilitering av gruppeprosesser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet skal gi studenten fordypet teoretisk kunnskap om gruppers dynamikk. Emnet gir studenten trening i å dele observasjoner og stille åpne spørsmål på gruppenivå. Videre gir emnet trening i selvrefleksjon over egen rolle som fasilitator og som del av et team.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet Fordypning i fasilitering av gruppeprosesser, knyttet til emnet Eksperter i team, har studenten kunnskap og ferdigheter i å legge til rette for samarbeid i tverrfaglige grupper (fasilitering). Studenten behersker forskjellige metoder for observasjon av og intervensjon i tverrfaglige gruppers samarbeidsprosess. Studentens praksis er basert på kunnskap om teorier for hvordan og hvorfor fasilitering utføres, og gir et grunnlag for forståelse av fasiliteringen i Eksperter i team. Studenten kan praktisere intervensjon i tverrfaglige grupper som bidrar til at gruppene utvikler et effektivt gruppesamspill. På bakgrunn av sin kunnskap og sine ferdigheter innen gruppefasilitering, har studenten økt sin samarbeidskompetanse. Studenten har, gjennom tilbakemeldinger og refleksjonsarbeid, fått økt bevissthet om seg selv i rollen som fasilitator og som del av et team.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen foregår som seminarer både i høst og vårsemesteret. Seminarene foregår på engelsk og norsk. I tillegg skal studentene trene på og praktisere fasilitering mellom seminarene, enten som læringsassistent i EiT eller på annen passende arena. Sentralt i læringen er situasjonene som oppstår underveis i fasiliteringspraksisen. Studentene utvikler sin gruppeforståelse, selvforståelse og fasiliteringskompetanse ved å reflektere over disse situasjonene gjennom hele forløpet, sammen med sine medstudenter på seminarene. I tillegg skal studentene øve på å gi og ta imot tilbakemeldinger, og deretter reflektere over disse situasjonene, for å øke sin bevissthet om egen rolle i et team.
Sjekk blackboard for nærmere opplysninger om obligatorisk aktivitet i semesterstarten.

For å få emnet RAD3700 godkjent i stedet for EiT i mastergraden så forutsettes det at studenten samtidig er EiT-læringsassistent (praksiskrav). Til sammen gir dette et krav om å ha vært EiT-læringsassistent to ganger: én gang på forhånd (forkunnskapskrav), og en gang samtidig som man tar RAD3700 (praksiskrav). OBS: Dersom emnet brukes i bachelorgraden kan det ikke benyttes i mastergraden.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent gruppesamtale med faglærer
  • Deltakelse på seminarer
  • To mindre skriftlige innleveringer

Mer om vurdering

Vurderingsform: Oppgave på 8-12 sider (A4, linjeavstand 1,5, Times New Roman 12 pkt.)

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Studenten må ha vært læringsassistent i Eksperter i Team.

For mer informasjon om søknadsfrist og søknadsprosess, se www.ntnu.no/eit under fanen "Læringsassistenter"

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2020

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Rådgivning
  • Samfunnsfag
  • Veiledningspedagogikk
  • Voksnes læring
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Innlevering 17.12.2019

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU