RAD3011 - Onkologi og tilhørende modaliteter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Onkologi, farmakologi, strålebiologi og strålevern, yrkesetikk, stats- og kommunalkunnskap, pasientomsorg og pasientens behov, stråleterapifysikk, apparatlære, metodiske prinsipper og teknikker i stråleterapi, radiografisk bildeframstilling, kvalitetsutvikling og dokumentasjon

Læringsutbytte

Mammografi
-beskriver brystets anatomi og brystets utvikling
-har kunnskap om mammografiscreening og antatt nytteverdi sett i lys av forebyggende helsearbeid i et samfunnsperspektiv
-har kunnskap om pasientrollen for den friske kvinnen
-har et bevisst forhold til kost - nytteverdi ved forbyggende tiltak som masseundersøkelser, samt helsepolitiske prioriteringer i samfunnet
-kjenner forholdet mellom offentlig og privat mammografivirksomhet
-forklarer mammografiscreening og klinisk mammografi, samt radiografens rolle og arbeidsoppgaver i forhold til dette
-forklarer mammografiapparatur og utstyr
-kjenner rutinene for kvalitetskontroll ved offentlig mammografiscreening
-kjenner til PGMI - systemet

Stråleterapi
-forklarer klinisk strålebiologi og hvordan denne kunnskapen utnyttes i strålebehandling
-beskriver generelle og spesielle bivirkninger og senskader ved stråleterapibehandling, og hvilke tiltak som kan settes inn
-redegjør for stråleverntiltak ved stråleterapi
-forklarer ulike former av brachyterapi
-har kjennskap til barn og stråleterapi
-kjenner radiografens/stråleterapeutens rolle i behandlingen av kreftpasienter
-redegjør for ulike omsorgsbehov og sykepleietiltak hos pasienten som kommer til utredning av kreftsykdommer og til strålebehandling
-kjenner til hvilken informasjon pasientene og pårørende får ved en stråleterapiavdeling
-har kjennskap til pasientens tilstand med henblikk på å observere, identifisere og følge opp forandringer
-redegjøre for pasientrollen og tilhørende angst, smerte og endret livskvalitet ved kreftsykdommer
-forklarer medisinsk fysikk i stråleterapi knyttet til ulike behandlingsopplegg (energier, fraksjoner, doser, målvolum, risikoorganer, doseplan, osv.)
-forklarer utstyr som benyttes ved ekstern og intern stråleterapi
-beskriver pasientens gang gjennom stråleterapiavdelingen fra CT, fiksering, planlegging, simulering og behandling, og hva de ulike leddene i behandlingen innebærer
-forklarer begrepene kurativ og palliativ strålebehandling og hva de ulike behandlingene innebærer
-kjenner melderutiner innen stråleterapi

Nukleærmedisin
-beskriver hvilke tilstander som egner seg til utredning ved hjelp av scintigrafi, hvor nukleærmedisinske undersøkelser har høy sensitivitet
-beskriver oppbygging, produksjon og ulike virkemåter ved radiofarmaka innen nukleærmedisin og PET/PETCT
-beskriver prinsipper for kontroll av fremstilling og kontaminering på hot-lab
-redegjør for beskyttelsestiltak innen nukleærmedisin ved ulike isotoper
-forklarer spesielle forhold vedrørende strålevern ved PET/PETCT
-beskriver strålevernlovgivning og retningslinjer ved bruk av radioaktive isotoper
-forklarer beskyttelsestiltak ved hjemsending av pasient etter nukleærmedisinske terapibehandlinger
-beskrive prinsippene for syklotron og produksjon av isotoper til PET
-forklarer nukleærmedisinsk apparatur (PET, PET/CT, SPECT, gammakamera)
-kjenner til dannelse og bearbeiding av bildedata fra PET, PET/CT, SPECT og gammakamera
-forklarer hvordan humanfysiologiske prosesser kan avbildes ved hjelp av radioaktive isotoper
-forklarer forberedelser og eventuell etterbehandling forbundet med nukleærmedisinske metoder
-forklarer komplikasjoner og bivirkninger som kan oppstå ved gjennomføring av nukleærmedisinske undersøkelser
-optimaliserer nukleærmedisinske prosedyrer med utgangspunkt i den individuelle pasient

Onkologi
-forklarer lymfesystemets oppbygning og funksjon i kroppen
-forklarer kreftcellens utvikling og spredningsmekanismer
-forklarer tumorklassifisering og hovedgrupper av maligne sykdommer
-redegjør for epidemiologi og klinisk stadieinndeling
-forklarer ulike kreftsykdommer generelt med spesiell fokus på ca mammae, ca pulm, ca colon og ca prostata
-gjør rede for sykdommer som utredes ved mammografi-, PET/PETCT- og nukleærmedisinske undersøkelser

Stats- og kommunalkunnskap
-har oversikt over helse og sosialsektoren og beslutningsprosesser på kommunalt, regionalt og statlig nivå innenfor aktuelt fagfelt
-beskriver ulike former for dokumentasjon, kvalitetskontroll og kvalitetsutvikling innen mammografi, stråleterapi og nukleærmedisin

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger,Gruppearbeid,Lab.øvelser,Oppgaveløsning,PBL (Problem Basert Læring),Samling(er)/seminar(er),Veiledning
Utfyllende informasjon:
Bachelor i radiografi ved NTNU i Gjøvik benytter studentaktive læringsmetoder

Obligatoriske arbeidskrav:
- Studentene skriver mappearbeider basisgruppevis. Mappen i sin helhet leveres ved slutten av modulen og må være godkjent før studentene får gå opp til muntlig høring
- Godkjent obligatorisk oppmøte i emnet. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplan og timeplanen

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav- se emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Studentene går opp til en individuell muntlig høring. Høringen omfatter modulens læringsutbytte med utgangspunkt i mappen som er et obligatorisk arbeidskrav. Sensorene vurderer mappen i forkant av høringen, men det er den individuelle muntlige høringen som legger grunnlaget for vurderingenStudenter som reiser på utveksling i 6. semester gjennomfører den muntlige høringen via Skype, men det gis tilbud om høring før utreise i begynnelsen av 6. semester

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
Ved ikke bestått muntlig får studenten anledning til en ny individuell høring på mappa og læringsutbyttene. Utover dette må studenten levere ny mappe og gjennomføre ny muntlig høring. Kontinuasjon gjennomføres etter seksjonens eksamensplan

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (BRAD)

Forkunnskapskrav

RAD1041 Introduksjon til radiografi
RAD1051 Anatomi, fysiologi og mikrobiologi
RAD2061 Magnetisk resonans (MR)
Praksis 1, 2 og 3 (RPR2032, RPR2041, RPR2051)
eller
RAD1021 - Naturvitenskaplige emneområder og introduksjon til radiografi
RAD2021 CT og MR
Praksis 1, 2 og 3 (RPR2031, RPR2041, RPR2051)

Kursmateriell

Bachelor i radiografi ved NTNU i Gjøvik har ikke pensumlitteratur. En oversikt over oppdaterte ressurslister ligger på universitetets hjemmeside

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen** 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Innlevering mappe: 2/12-2017. Muntlig invid. høring: Uke 8, 2018
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.