RAD2031 - Intervensjon og ultralyd

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 72 timer

Faglig innhold

Anatomi og fysiologi, sykdomslære, strålevern, samhandling, pasientomsorg og sykepleie, fysikk, apparatlære, bildebehandling

Læringsutbytte

Anatomi, sykdomslære og medikamenthåndtering:
- gjør rede for topografisk anatomi vedrørende arterier og vener i hjerte, hjerne, abdomen og ekstremiteter samt topografisk anatomi vedrørende lever/galleganger, urinveissystemet og organer i abdomen.
- gjør rede for aktuelle symptomer, undersøkelsesmetoder, behandling og prognose knyttet til sykdommer i blodet og det endokrine system med høy prevalens i befolkningen
- gjør rede for sykdommer relatert til intervensjons- og ultralyd-undersøkelser
- gjør rede for ulike komplikasjoner, dokumentasjon og vurderer bruk av kontrastmidler og medikamenter ved intervensjon

Strålevern:
- gjør rede for nasjonalt regelverk, ICRPs og andre internasjonale organisasjoners retningslinjer av betydning for strålevern
- viser innsikt i hvilke parametere ved intervensjonsundersøkelser som påvirker dosen til pasienten
- gjør rede for strålehygieniske prinsipper og tiltak ved intervensjon og kjenner til rutiner for rapportering av avvik
- gjør rede for forskjellen mellom dose-areal produkt og huddose

Prosedyrer og pasientivaretakelse:
- drøfter vaskulære og non-vaskulære undersøkelser og behandlinger med vekt på pasientforberedelse og etterbehandling
- viser kunnskaper i radiografens ansvarsområder innen intervensjon og ultralyd og deltakelse i teamarbeid
- har innsikt i hvordan man ivaretar pasientens behov for informasjon og pasientomsorg ved ulike intervensjon og ultralydprosedyrer, med spesiell vekt på forberedelse og etterbehandling
- har handlingsberedskap og igangsetter sykepleietiltak ved akutte og livstruende situasjoner (simulering)
- behersker steril oppdekning og ivaretar de hygieniske prinsipper og krav ved ulike undersøkelser
- forklarer valg av pasientleie med ivaretakelse av ergonomi og optimal bildekvalitet
- forklarer forflytningsteknikk med vektlegging på forflytning av pasient ved avsluttet prosedyre
- har kunnskaper om immobilisering av pasient

Fysikk og apparatlære:
- forklarer ultralydfysikk og frekvensområder
- forklarer hvordan lydbølger forplanter seg i materie
- forklarer transmisjon og refleksjon av lydbølger
- forklarer oppbygning, funksjoner og utstyr ved ulike intervensjonslaboratorier
- kjenner til automatsprøyter på intervensjonslab og bruken av slike
- beskriver ultralydapparaturens oppbygging og virkemåte
- forklarer hvordan organer og organsystemer kan fremstilles ved hjelp av ultralyd
- kjenner til intervensjonsprosedyrer på ultralyd
forklarer prinsippene for digital subtraksjonsangiografi (DSA)

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Oppgaveløsning
PBL (Problem Basert Læring)
Veiledning

Utfyllende informasjon:
Radiografutdanningen benytter studentaktive læringsmetoder. I tillegg til basisgrupper innebærer dette: forelesninger, selvstudie, lab`arbeid, seminar.

Obligatoriske arbeidskrav:
Godkjent obligatorisk oppmøte i emnet. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplanen og timeplanene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk oppmøte

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen, varighet er emnets lengde, se årsplan for radiografi. Studentene skriver en hjemmeeksamen individuelt som baserer seg på minst to vitenskapelige artikler innen selvvalgt tema innen emnet.

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
Kontinuasjon gjennomføres etter seksjonens eksamensplan for de som ikke har bestått/gyldig fravær på ordinær eksamen. Ved kontinuisjon gis studentene anledning til å levere forbedret oppgave til hjemmeeksamen innen fastlagt frist. Det gis ikke veiledning på kontinuasjon.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (BRAD)

Forkunnskapskrav

RAD1041

RAD1051

RPR1011

Bestått praksis 1 og 2 (RPR2032 og RPR2041)

Kursmateriell

 Bachelor i radiografi ved NTNU i Gjøvik har ikke pensumlitteratur. En oversikt over oppdatert ressursliste ligger er å finne i fronter.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Hjemmeeksamen** 100/100

Utlevering
16.10.2017

Innlevering
19.10.2017

Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
05.06.2018

Innlevering
08.06.2018

Vår UTS Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
05.02.2018

Innlevering
08.02.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Innlevering i Inspera. ntnu.inspera.no/student Logg inn med Feidebruker
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.