RAD1031 - Basiskunnskap i radiografi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 30/100 1 uker ALLE
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet består av flere temaer:
Strålefysikk, strålevern, strålebiologi, radiografi, apparatlære, bildeframstilling, bildebehandling, bildeanalyse, kvalitetssikring og dokumentasjon (inngår i deleksamen 1: skoleeksamen: teller 70 %)
Etikk, psykologi, kommunikasjon, farmakologi og kontrastmiddellære, sykdomslære, (inngår i deleksamen 2: hjemmeeksamen: teller 30 %)

Læringsutbytte

Skoleeksamen

Strålefysikk, strålevern og strålebiologi

- gjør rede for faktorer som påvirker spredt stråling

- gjør rede for ulike beskyttelsestiltak for personell ved ulike prosedyrer

- foretar enklere målinger av pasientdose og spredt stråling vha ionekammer og halvledere

- beskriver sammenheng mellom eksponeringsparametre og pasient- og personelldose

- redegjør for dosefordeling i vev

- redegjør for den inverse kvadratloven

- gjør rede for strålens vekselvirkning med materie

- gjør rede for sammenhengen mellom stråle-kvalitet/ kvantitet og bildedeteksjon

- anvender fysiske prinsipper ved ulike undersøkelser (eksponeringsteknikk)

- forklarer strålehygieniske prinsipper (ALARA)

Radiografi, apparatlære og bildedannelse/bildeanalyse/bildebehandling

- gjør rede for røntgenapparatets oppbygning og funksjon

- gjør rede for oppbygning og virkemåte av bildeplatesystemer (Computed Radiography, CR) og Direct Digital Radiography (DR)

- forklarer røntgenbildets dannelse

- forklarer bildekvalitet i forhold til dose og teknisk/ fysiske aspekter

- bruker bildediagnostisk utstyr på en ansvarlig måte med tanke på å minimalisere stråledose til pasient

- kjenner til bildetekniske utfordringer relatert til ulike aldersgrupper og problemstillinger

- viser kunnskaper i generell radiografi

- velger optimale tekniske innstillinger for skjelett- og thoraxundersøkelser

- beskriver prosedyrer, bildekriterier og pasientivaretakelse tilknyttet generell radiografi

Kvalitetssikring/dokumentasjon

- har kunnskaper om hvordan man dokumenterer og kvalitetssikrer eget arbeid

- beskriver rutiner for dokumentasjon, kontroll og vern av pasientens sikkerhet ved gjennomføring av en radiologisk undersøkelse

- beskriver kvalitetssikring av arbeidet i praksisfeltet, og hvilke rutiner som gjelder for dokumentasjon, kontroll og vern av pasientens sikkerhetHjemmeeksamen

Etikk/psykologi/kommunikasjon

- har innsikt i yrkesetiske utfordringer radiografen kan møte ved undersøkelse av pasienter med kronisk og/eller livstruende sykdom

- identifiserer etiske utfordringer knyttet til møtet med pasienter, barn og pårørende

- har innsikt i menneskets psykologiske og sosiale utvikling

- angir sosiale rollers betydning

- har kunnskap om stress, mestring og kriser

- gjenkjenner hovedretningene innen læringspsykologi, motivasjon, sosialpsykologi og helsepsykologi, og kan bruke denne kunnskapen i møte med pasienten

- har innsikt i menneskers grunnleggende fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov

Farmakologi og kontrastmiddellære

- beskriver ulike grupper av legemidler, herunder også kontrastmidler

- beskriver administrasjonsformer, dosering, indikasjoner og kontraindikasjoner, interaksjoner, virkninger og bivirkninger (farmakodynamikk), juridiske aspekter, farmakokinetikk

- behersker medikamenthåndtering

Sykdomslære/patologi

- beskriver utfordringer som pasienten opplever i forhold til sin sykdom

- presenterer en definisjon av somatisk sykdom og helsebegrepet

- angir sykdomsfremkallende faktorer

- forklarer generell patologi (grunnleggende fellestrekk ved sykdom) ved cellepatologi, neoplasi, kroppens forsvarsverk/betennelse, sirkulasjonsforstyrrelser

- gjør rede for aktuelle symptomer, undersøkelsesmetoder, behandling og prognose knyttet til sykdommer i sirkulasjonssystemet, respirasjonssystemet, skjelettsystemet og autoimmune sykdommer med høy prevalens i befolkningen

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Oppgaveløsning|PBL (Problem Basert Læring)
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Utfyllende informasjon:
Radiografutdaninngen bruker studentaktive læringsmetoder

Obligatoriske arbeidskrav:
Godkjent oppmøte på obligatorisk undervisning i emnet. Obligatorisk oppmøte er nærmere spesifiert i fagplan og timeplanene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent oppøte på obl.undervisning - Modul 1 og 2

Mer om vurdering

Vurderingsformer:

Emnet består av to delvurderinger:
- del 1 er en 4 timers skoleeksamen som teller 70% av karakteren
- del 2 er en ukes individuell hjemmeeksamen som teller 30 % av karakteren. Det gis inntil 1 time veiledning på oppgaven.

Hver av delene må bestås separat.
Ved ikke bestått på deler av eksamen må kun den del som ikke er bestått tas opp igjen.


Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:

Den delen av eksamen som vurderes til ikke bestått må kontinueres før emnet vurderes til bestått.
- Skriftlig eksamen 4 timer kontinueres påfølgende semester.
- Ny hjemmeeksamen leveres innen fastlagt frist. Det gis ikke veiledning på kontinuasjon.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (BRAD)

Kursmateriell

 Bachelor i radiografi ved NTNU I Gjøvik har ikke pensumlitteratur. En oversikt over oppdatert ressurslister ligger på hjemmesiden.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Hjemmeeksamen 30/100 ALLE

Utlevering
04.06.2018

Innlevering
11.06.2018

Vår ORD Skriftlig eksamen 70/100 D 31.05.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.