course-details-portlet

PSY6013 - Ernæring, psykisk helse og prestasjon

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2022/2023

Faglig innhold

De som jobber med og rundt miljøer eksponert for utfordringer knyttet til ernæring og psykisk helse står ovenfor ansvarsfulle oppgaver med hensyn til å skape en god kultur som fremmer både prestasjon og helse. Det stilles krav til praktisk anvendelse av grunnleggende idrettslig ernæringskompetanse samt innsikt i «det ikke-fungerende individet/ dårlig ernærte individet» for å skape gode rammebetingelser for ivaretakelse og utvikling av helhetsutøveren. Deltakeren vil lære teoretiske og praktiske tilnærminger til «den ikke-fungerende utøveren» for å skape gode rammebetingelser for ivaretakelse av helhetsutøveren.

Emnet vil gi deltakeren kunnskap om ernæring som et virkemiddel for å skape god psykisk helse versus ernæringatferd knyttet til psykiske helseplager. Emnet vil også gi en innføring i hvordan man kommuniserer med individer for å skape åpenhet og motivasjon for positiv endring.

Deltakeren vil få innsikt i de viktigste aspektene ved ernæring og idrettsernæring, samt ernæringsrelaterte utfordringer knyttet til helhetsutøveren. Det inkluderer generelle prinsipper men bygger på spesifikke eksempler fra forskjellige idretter for å illustrere ernæringsmessige krav for utøvere i trening og konkurransesammenheng. Emnet gir avansert kunnskap som fremhever ernæringsstrategier og tilnærmingsmetoder som kan benyttes for å oppfylle disse kravene.

Temaer:

 • Grunnleggende ernæringslære
 • Idrett- og prestasjonsernæring
 • RED-S (Lav energitilgjengelighet i idretten)
 • Spiseforstyrrelser
 • Spesifikke og alternative kostholdsstrategier
 • Psykologiske mekanismer
 • Fysiologiske mekanismer
 • Arbeidsallianser og kommunikasjonsverktøy
 • Ressursfokus og ressursutvikling
 • Handlingskompetanse og påvirkningsferdigheter
 • Perspektiv, orientering og styring

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten ...

 • har kunnskap om ernæring for optimal prestasjon uten å skape psykiske helseproblemer
 • har grunnleggende teoretisk og praktisk anvendt kunnskap om ernæring og helse for god idrettslig prestasjon og utvikling med fokus på helhetsutøveren
 • har kunnskap om mulige sammenhenger for det «ikke-fungerende individet/dårlig ernærte individet»

Ferdigheter

Kandidaten ...

 • kan formidle kunnskap som deltaker kan nyttiggjøre seg av
 • kan tilrettelegge for en sunn idrettskultur som fremmer både prestasjon og helse
 • har kjennskap til et prestasjonsfremmende og helsefremmende kosthold samt forebyggende ernæringsstrategier ved oppdagelse av brudd som lav energitilgjengelighet og spiseforstyrrelsesproblematikk
 • har opparbeidet relasjonelle ferdigheter for å skape en god allianse

Generell kompetanse

Kandidaten ...

 • har handlingskompetanse for riktig tilnærming og kommunikasjon av ernæring og helse i møte med individ, gruppe og miljø
 • kan påvirke og tilrettelegge for gode sunne sirkler og implementere forebyggende kompetanse både for den enkelte, for gruppen og miljøet som helhet

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres med 5 samlinger. Den første og siste samlingen á 2 dager, den andre, tredje og fjerde samlingen á 1 dag.

Emnet har teoretisk undervisning, relevante kasusoppgaver og stiller krav til individuelle refleksjoner knyttet til dagsaktuelle utfordringer/problemstillinger. Sentralt i emnet er at deltakerne skal lære å knytte sammen teori og praksis, og anvende opparbeidede ferdigheter som en ressurs i sine relasjonelle arbeidsoppgaver.

På samling 1 skal deltakerne kartlegge sin egen ernæringsfilosofi. På samling 2 gjennomfører deltakerne en multiple choice med vekt på grunnleggende ernæringskunnskap. På samling 5 gjennomfører deltakerne en multiple choice med vekt på idrettsernæring og relevante lidelser. På samling 5 er det lagt vekt på kasusoppgaver i grupper og plenum.

Emnet avsluttes med en 14-dagers skriftlig hjemmeeksamen etter siste samling (karakterskala fra A-F).

Obligatorisk oppmøte på samlingene, minimum 80% oppmøte. Obligatoriske oppgaver på samlingene.

Obligatoriske aktiviteter

 • Multiple Choice, grunnleggende ernæringslære
 • Multiple Choice om grunnleggende ernæring og idrettsernæring

Mer om vurdering

14-dagers skriftlig hjemmeeksamen gjennomføres etter siste samling. Alle hjelpemidler tillatt.

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning ved Institutt for psykologi (IPSEVU)

Forkunnskapskrav

Fullført bachelorgrad.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Psykologi
 • Samfunnsfag og psykologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU