course-details-portlet

PSY3136 - Moderne arbeidsliv

Om emnet

Nytt fra studieåret 2022/2023

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Faglig innhold

Emnet starter opp med en obligatorisk samling over to dager der studentene gjennom praktiske øvelser lærer om samarbeid og utvikling av felles identitet i arbeidsgrupper. Det vil også arrangeres et introduksjonsseminar hvor fagpersoner presenterer seg selv og sin forskning for studentene.

Emnet består av tre moduler som til sammen gir en helhetlig fremstilling/et helhetlig bilde av hva som menes med det moderne arbeidsliv, hvorfor dette er viktig og hvordan man kan jobbe med dette i praksis. Hver av disse modulene inneholder en obligatorisk aktivitet

Modul 1 starter med en presentasjon av hva som menes med det moderne arbeidsmiljø. Innledningsvis vil det historiske bakteppet med utgangspunkt i den norske samarbeidsmodellen og utviklingen av arbeidsmiljøloven i Norge bli presentert. Arbeidsmiljølovens prinsipper og rettigheter vil legges vekt på i drøftinger av teoretiske og empiriske problemstillinger knyttet til tilrettelegging og organisering av et godt arbeidsmiljø. Modulen vil drøfte kunnskap om hvordan arbeidslivet var før, hvordan dagens arbeidsliv og trender er, og hvordan fremtidens arbeidsliv kan se ut. For eksempel vil digitalisering, ny teknologi og det grønne skifte være trender som vil være aktuelt å diskutere med tanke på dette.

Modul 2 tar for seg ulike teorier og modeller for å forstå forholdet mellom arbeid og helse. Tema som blir tatt opp er: hva er arbeidshelsepsykologi, forskjellen på forebygging og helsefremming, hva menes med positiv psykologi og psykososialt arbeidsmiljø. Arbeid og arbeidshelse belyses både gjennom et forebyggende og et helsefremmende perspektiv med et fokus på psykososiale arbeidsmiljøfaktorer, samt at det vil bli gitt eksempler på sentrale begrep slik som ledelse, jobbengasjement, utbrenthet, arbeid-familiebalansen, well-being og produktivitet.

Modul 3 tar for seg forskning på organisasjonsendring og intervensjonsforskning for å drøfte kunnskap om hva som skal til for å bedre arbeidets utforming, tilrettelegge arbeidet bedre ut fra individets forutsetninger og utvikle well-being, helse og produktivitet på arbeidsplassen. Det vil være søkelys på suksessfaktorer for implementering og gjennomgang av hvordan man kan evaluere resultatet av intervensjonsprosessen/organisasjonsendringen.

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Hovedmålsettingen med dette kurset er å gi kunnskap og forståelse av lovverk, teorier og empiri på arbeid og arbeidshelse, og hvordan man forebygger og fremmer et godt arbeidsmiljø.

Kunnskap:

Studenten har kjennskap til de forhold som er gjeldende for norsk arbeidsliv og arbeidsorganisering med særlig vekt på arbeidsmiljølovens paragrafer. Studenten har kjennskap til «den nordiske modellen» for arbeidsmiljø.

Studenten har kjennskap til trender i arbeidslivet og fremtidens arbeidsplasser

Studenten har avansert forståelse av relevante teorier og empiri innen psykososialt arbeidsmiljø og arbeidshelseStudenten har kunnskap om hvordan danne sunne endringsprosesser og intervensjoner i organisasjoner.

Studenten har spesialisert dybdeforståelse innenfor et selvvalgt område.

Ferdigheter:

Studenten kan analysere og reflektere rundt ulike problemstillinger i arbeid- og arbeidshelsepsykologi basert på lovverk, historikk, konseptualisering, og ulike teoretiske modeller.

Studenten kan utvikle relevant(e) problemstilling(er) og skrive en selvstendig teoretisk semesteroppgave.

Studenten kan kritisk velge ut vitenskapelig relevant litteratur.

Studenten kan gjøre en selvstendig god muntlig og skriftlig presentasjon av teori og empiri fra feltet arbeid- og arbeidshelsepsykologi.

Studenten kan planlegge, gjennomføre og evaluere tiltak/ intervensjoner i arbeidslivet.

Generell kompetanse: - Studenten kan utvise en kritisk, analyserende og innovativ tilnærming til gjeldende kunnskap og praksis innen fagfeltet arbeid- og arbeidshelsepsykologi.

- Studenten har relasjonell kompetanse gjennom å ha utviklet forståelse av å ha kollektiv bevissthet på arbeidsplassen.- Studenten kan anvende sin kunnskap og sine ferdigheter på nye områder for å besvare nye problemstillinger.- Studenten er i stand til å reflektere, samarbeide, kommunisere og presentere faglige problemstillinger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, workshops, veiledning. Muntlige presentasjoner, to dagers samarbeidstrening og introduksjonsseminar.

Obligatoriske aktiviteter

  • 2 dagers samarbeidstrening
  • Øvingsoppgaver

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være godkjent før eksamen. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester godkjennes av instituttet

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykologi (MPSY)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav - krever opptak til MPSY

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSY3130 7.5 HØST 2022
PSY3131 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
14.11.2022

Innlevering
28.11.2022


14:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU