PSY3134 - Kommunikasjon i organisasjoner og mediepsykologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet vil handle om hvordan mennesker bruker og opplever mediert kommunikasjon i arbeidslivet og organisasjoner. Studentene vil få innblikk i hvilken rolle kommunikasjonen i moderne organisasjoner spiller og med en spesiell vekt på ulike medierte former, bl.a. IKT. Emnet vil også belyse forholdet mellom ansikt-til-ansikt og mediert kommunikasjon i organisasjoner og hvilken betydning forskjeller og likheter mellom disse områdene kan ha. Studentene skal få kjennskap til sentrale begrep knyttet til IKT-bruk og kommunikasjon i organisasjoner. Sentrale forskningstradisjoner på feltet vil også bli presentert og drøftet. Andre tema sett i dette perspektivet kan være konflikthåndtering, intern kommunikasjon, ekstern kommunikasjon (t.d. omdømme, image og CSR), forholdet mellom intern og ekstern kommunikasjon, og kommunikasjonsutfordringer ved organisasjonsendring.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studenten har kunnskap om hvilken rolle kommunikasjonen spiller i moderne organisasjoner. Studenten har kunnskap om ulike medierte former for kommunikasjon, bl.a. IKT. Studenten har også innsikt i forholdet mellom ansikt-til-ansikt og mediert kommunikasjon i organisasjoner.

Ferdigheter: Studenten kan drøfte sentrale begrep knyttet til IKT-bruk og kommunikasjon i organisasjoner. Studenten kan diskutere sentrale tema som intern kommunikasjon, ekstern kommunikasjon (t.d. omdømme, image og CSR), forholdet mellom intern og ekstern kommunikasjon, kommunikasjonsutfordringer ved organisasjonsendring og konflikthåndtering.

Generell kompetanse: Studenten har innsikt i sentrale begrep og forskningstradisjoner på feltene kommunikasjon i organisasjoner og mediepsykologi.

Læringsformer og aktiviteter

Seminar, forelesning, feltarbeid, veiledning og presentasjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være godkjent før eksamen. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester godkjennes av instituttet.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi (MMEDIE)
Psykologi (MPSY) - enkelte retninger
Psykologutdanning, 6-årig løp (CPSY6)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til master i arbeids- og organisasjonspsykologi eller master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi. Emnet kan også etter søknad velges av studenter på profesjonsstudiet i psykologi, så fremt de fyller forkunnskapskravene og at det er ledige plasser.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSY3060 7.5 01.09.2012

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
27.11.2017

Vår ORD Oppgave 100/100

Innlevering
16.05.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.