course-details-portlet

PSY1502 - Innføring i kognitiv psykologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet er et basalkurs i kognitiv psykologi (teori og metode). Kognitiv psykologi omfatter hele forløpet av menneskelig erkjennelse fra oppmerksomhet, sansing, persepsjon, handling, språklige prosesser, problemløsning og tenkning til læring og hukommelse. Emnet skal gi studentene kjennskap til de viktigste begrep, temaer, problemstillinger og empiriske forskningsfunn innen moderne kognitiv teori, både når det gjelder hvordan vi tar i mot, tolker, bearbeider, bruker og bevarer informasjon. Emnet vil omhandle studiet av både generelle lovmessigheter, og individuelle forskjeller.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten har

  • bred kunnskap om menneskelig erkjennelse ved sansning og persepsjon, oppmerksomhet, hukommelse, språk og tenkning samt læring og problemløsning
  • kjennskap til de viktigste begrep, temaer, problemstillinger og empiriske funn innen moderne kognitiv psykologi, både når det gjelder hvordan vi tar i mot, tolker, bearbeider, bruker og bevarer informasjon

Ferdigheter:

Studenten kan

  • gjengi teorier og forskningsfunn i kognitiv psykologi ved å analysere og diskutere vitenskapelige problemstillinger innenfor området
  • utrykke seg skriftlig på en måte som er egnet for å videreformidle det aktuelle fagområdet

Generell kompetanse:

Studenten har

  • utviklet en vitenskapelig holdning der evnen til selvstendig refleksjon og logikk kan benyttes generelt
  • utviklet evnen til kritisk tenkning med respekt for vitenskapelige data og fagetiske verdier

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 2 timer pr. uke.

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSYK4122 7.5 HØST 2021
PSY1122 7.5 HØST 2021
PSY1012 7.5 HØST 2021
PSYPRO4112 7.5 HØST 2021
PSY1002 7.5 HØST 2021
PSY1009 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.12.2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Psykologi
  • Samfunnsfag og psykologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU