PSY1015 - Utviklingspsykologi I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet er et innføringskurs som presenterer grunnleggende kunnskap og teori om ulike aspekter ved menneskelig utvikling gjennom barne- og ungdomsårene. Av områdene som dekkes er persepsjon og kognisjon, kommunikasjon og språk, emosjonsutvikling, tilknytning, vennskapsrelasjoner og lek.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten har grunnleggende kunnskap om de mest sentrale teoretiske perspektivene innenfor utviklingspsykologien og om hvordan disse perspektivene skiller seg fra hverandre.
Studenten har kjennskap til hva forskning viser som typiske trekk ved måten barn fungerer på; kognitivt, emosjonelt og i samspill med andre mennesker.
Studenten har kjennskap til sentrale metoder innen psykologisk forskning som handler og barn.

Ferdigheter:
Studenten kan skriftlig gjøre rede for temaer innen utviklingspsykologi.
Studenten kan anvende og drøfte sentrale begreper i forhold til temaer og teoretiske perspektiv i utviklingspsykologi.

Generell kompetanse:
Studenten har utviklet en forståelse for sammenhengen mellom teoretiske utviklingsperspektiver, og vitenskapelig kunnskap om barns utvikling.
Studenten har utviklet forståelse for betydningen av etiske retningslinjer i utviklingspsykologisk forskning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 2 timer pr. uke, kollokvier.
Deler av undervisningen kan foregå på engelsk. Studentene skal gjennomføre to evalueringer av emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig innlevering

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSY1005 7.5 01.09.2011
PSYPRO4115 7.5 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 01.12.2014 09:00 Datasal 10349, bygg 10 , D7, bygg 2 , D117, bygg 9 , D8, bygg 3
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 26.05.2015 09:00 Storhall del 2 , DI41 , DI172 , Datasal 10349, bygg 10 , DI173 , D114, bygg 10
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.