course-details-portlet

PPU4724 - Fagdidaktikk i informatikk - del I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Veiledet undervisningspraksis i informatikk er en integrert del av studiet i fagdidaktikk
Emnet er en del av praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Emnet skal, sammen med undervisningen i pedagogisk teori og praksis, gi studentene grunnlag for å undervise i informatikk i grunnskolen og i videregående skole.

Rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning og Studieplan for praktisk-pedagogisk utdanning ved NTNU beskriver læringsmålene og rammene for PPU-studiet. Studieplanen beskriver studiets innhold med utgangspunkt i fire fokusområder: (1) Eleven i klasserommet, (2) Læreren i klasserommet, (3) Læreren i skolen og (4) Skolen i samfunnet. Fokusområdene danner rammen for organiseringen av innholdet i studiet i fagdidaktikk i informatikk.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenten
- har kunnskap om læringsteori og om noen arbeidsmetoder og læremidler i undervisningen og kan begrunne valg av ulike metoder
- kjenner til fagets utvikling og betydning i utdanningen og i samfunnet
- har kjennskap til relevant forskning og teorier om undervisning i faget
- kjenner til typiske misoppfatninger og vanlige utfordringer elever har i faget
- kan faget godt nok til å være en trygg og faglig sterk veileder for elevene
- kjenner til prinsipper for tilpasset opplæring i faget
Ferdigheter:
Studenten
- kan analysere læreplaner og bruke det som grunnlag for planlegging, gjennomføring og vurdering i undervisningen
- kan i noen grad planlegge og gjennomføre undersøkende undervisning med og uten teknologiske hjelpemidler
- kan lede og motivere elever i det faglige arbeidet og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø
- kan gi elevene underveisvurdering og sluttvurdering i tråd med læreplanen og gjeldende forskrifter
- kan til en viss grad variere undervisningen
Generell kompetanse:
Studenten
- kan samarbeide med elever og kolleger om planlegging og gjennomføring av undervisning
- kan i noen grad reflektere over egen praksis

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen er organisert slik at studentenes arbeid vil veksle mellom individuelt arbeid og arbeid i grupper. Arbeidsformer som blir benyttet omfatter forelesninger, diskusjoner i plenum og i grupper, arbeid med oppgaver individuelt og i grupper, arbeid i seminarform med studentpresentasjoner og ulike former for veiledning. Vurderingsbesvarelsen kan skrives på norsk, svensk eller dansk. All undervisning er obligatorisk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Underveisarbeid
  • Definerte arbeidskrav
  • 75% oppmøte i undervisning
  • Godkjent deltakelse på Oppstartsdagene

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Lektorutdanning i geografi (MLGEOG)
Lektorutdanning i realfag (MLREAL)
Lektorutdanning i rådgivning (MLRÅDG)
Lektorutdanning i samfunnsfag (MLSAM)
Lektorutdanning i språkfag (MLSPRÅK)

Forkunnskapskrav

Opptak til femårig lærerutdanning og beståtte eksamener i henhold til forskrift.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PPU4223 7.5 01.09.2008
PPU4622 7.5 01.09.2015
PPU4624 7.5 01.09.2015
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Praktisk pedagogisk utdanning

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2011

Fordypningstimer: 12

Undervisningsspråk: -

-

Fagområde(r)
  • Praktisk pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Program for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering 19.12.2011

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Innlevering 31.05.2012

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU