course-details-portlet

PK6300 - Strategisk samhandling med eksterne aktører i prosjekter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Modul: Spesialisering i prosjektledelse og samhandling

I prosjekter og organisasjoner samhandler de fleste ledere og medarbeidere med andre organisasjoner og interessenter; media, myndigheter, interesse- og miljøorganisasjoner, kunder og leverandører. Et godt samspill med disse aktørene er avgjørende for et vellykket prosjekt, og kan utgjøre et ”være eller ikke være” for en bedrift. Eksterne aktører kan ha en positiv eller negativ innvirkning på bedriftens og prosjektets image og omdømme, og det vil derfor være sentralt å håndtere disse på riktig måte. Kurset tar for seg hvordan holdninger til samarbeid og interaksjon med interessenter kan endre prosjektets og bedriftens omdømme.

Temaer:

- Strategisk samhandling og relasjonsutvikling.
- Ekstern samhandling og omdømmebygging
- Samhandling med eksterne aktører
- ”Cooperative power” – samarbeidskraft versus konkurransekraft
- Samhandlingsstrategier og modeller
- Kommunikasjon av prosjektets posisjon

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten har kunnskaper om forsknings- og kunnskapsfronten innen strategisk samhandling i prosjekter, hvilken adferd, hvilke holdninger og hvilke teknikker som kan brukes for å fremme samhandling i prosjektarbeid (samhandlingsmodeller) og hvorfor dette er viktig (omdømmebygging).

Ferdigheter:

Studenten kan bruke teknikkene og modellene praktisk i en arbeidssituasjon.

Generell kompetanse:

Studenten kan delta i faglig baserte diskusjoner og formidle egne faglige vurderinger på området.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres med to samlinger à to dager. Det gis undervisning i form av forelesninger hvor det vil bli lagt opp til høy grad av involvering av deltakerne, med diskusjoner, case, gruppearbeid og praktiske problemstillinger hentet fra næringsliv og det offentlige. Deltakere oppfordres til å bringe inn egne problemstillinger og utfordringer i diskusjon, gruppearbeid og prosjektoppgave. Mellom samlingene skal det jobbes med lesepensum og en prosjektoppgave som det gis veiledning på. Oppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på to personer. Et utkast til prosjektoppgave (minimum 10 sider, maksimum 15 sider) skal presenteres på andre samling. Prosjektoppgaven ferdigstilles etter siste samling.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent utkast til prosjektoppgave, muntlig presentasjon
  • Oppmøte på samlingene

Mer om vurdering

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Organisasjon og ledelse (MORG)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav/forkunnskapskrav/adgangsbegrensning: Jf.opptakskrav til emner i masterprogrammet i organisasjon og ledelse. Emnet er adgangsbegrenset, og rangeringsregler gjelder iht. studieplanens generelle del.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Organisasjon og ledelse
  • Prosjekt- og kvalitetsledelse
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU