course-details-portlet

PK6203 - Praktisk prosjektledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 48 timer A

Faglig innhold

Modul: Basismodulen.

Faglig innhold: Prosjekter som arbeidsform er viktig i mange organisasjoner. Emnet tar for seg fasedeling av prosjektet og ulike organisasjons- og gjennomføringsmodeller sett i forhold til sin kontekst. Videre blir de ulike funksjonene i prosjektarbeid diskutert. Eksempler er strukturering, organisering, kvalitet, kostnader, tid og risiko. Emnet tar også for seg de ulike styringsprosessene og beskriver enkle planleggings- og oppfølgingsteknikker.

Temaer:

- Prosjektet som arbeidsform
- Organisering og strukturering av prosjekter
- Anskaffelser og kontrakter
- Metoder og teknikker for planlegging og oppfølging av prosjektet

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten kan …

- identifisere og analysere fallgruver og utfordringer knyttet til prosjektinitieringsfase og kjenne viktige forutsetninger for suksess i prosjekter.

- gjengi viktige kunnskapsområder i prosjekter og prosjektprosesser.

- beskrive hvordan prosjektets mål kan brytes ned til overkommelige leveranser og arbeidspakker ved hjelp av prosjektnedbrytningsstruktur (WBS).

- kjenne de viktigste estimeringsmetodikkene for tids- og kostnadsestimering

- identifisere og drøfte betydningen av usikkerhetsstyring /risk management i prosjekter og kjenne viktige fallgruver og suksessfaktorer for gjennomføring av usikkerhetsstyring/risk management-prosess.

- beskrive hovedkomponenter i prosjektestimater og sentrale årsaker til overskridelser.

- beskrive ulike metoder for prosjektoppfølging.

- beskrive hovedkategorier av prosjektorganisasjonsmodeller (prosjekt, klassisk og matrise) og forklare fordeler og ulemper med de ulike modellene.

Ferdigheter
Studenten kan …

- utarbeide gode prosjektmål og suksesskriterier.

- utarbeide en interessentanalyse.

- illustrere hvordan WBS kan etableres.

- beskrive og sette opp ulike verktøy som kan benyttes i en usikkerhetsstyrings-/risk management prosess.

- sette opp logiske relasjoner mellom arbeidspakkene i et prosjekt, utføre nettverksanalyse, og identifisere kritiske arbeidspakker i nettverket.

- løse utfordringer knyttet til ressursbegrensning i prosjektet ved hjelp av ressursutjevning, tidsbruk, endring av relasjoner eller bruk av flyt/slakk.

- bruke indekser (kostnads- og tidsindekser) for oppfølging av prosjektstatus og for etablering av fremtidige prognoser.

Generell kompetanse
Studenten kan …

- erkjenne betydningen av å involvere interessenter for å identifisere prosjektmål, risikofaktorer og tiltak.

- vurdere forutsetninger for lykkes med prosjektarbeid i egen virksomhet.

- analysere prosjektstatus ut fra informasjon om tids- og kostnadsindekser, og utvikle prognoser for arbeidsomfang ved fullførelse og ny varighet for prosjektet.

- vurdere og velge hensiktsmessig prosjektorganiseringsmodell basert på prosjektkarakterstikker som varighet, størrelse og kompleksitet.

- erkjenne utfordringer som følge av organisatoriske faktorer i prosjekter (for eksempel struktur, kultur, autoritet, og ansvar).

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres med to samlinger à to dager med forelesinger, gruppearbeid og diskusjoner. Det legges stor vekt på diskusjoner og erfaringsoverføring mellom deltakerne. Mellom de to samlingene er det selvstudier med lesepensum, innsendingsoppgaver og veiledning via internett. Arbeidsomfang på nettmodulen er ca. 30 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på begge samlingene
  • 4 øvingsoppgaver mellom samlingene

Mer om vurdering

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Organisasjon og ledelse (MORG)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav/ forkunnskapskrav/ adgangsbegrensning: Jf. opptakskrav til emner i masterprogrammet i organisasjon og ledelse. Emnet er adgangsbegrenset, og rangeringsregler gjelder iht. studieplanens generelle del.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PK6200 7.5 01.08.2008
PK6218 7.5 01.08.2011
PK6265 7.5 01.09.2011
BA6230 7.5 01.09.2012
BA6214 7.5 01.01.2012
BA6211 7.5 01.09.2012
PK6222 7.5 01.01.2013
PK6604 7.5 01.09.2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Organisasjon og ledelse
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering 27.11.2019

Innlevering 29.11.2019

Utlevering 10:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering 27.05.2020

Innlevering 29.05.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU