course-details-portlet

NORD6011 - Norsk språk i et globalisert samfunn

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 14 dager

Faglig innhold

Emnet NORD6011 gir en grunnleggende innsikt i språk som system og språk i bruk. Hovedfokuset vil være norsk språkstruktur og det norske språksamfunnet, men sett i en global kontekst. Det legges vekt på å utvikle en vitenskapelig og analytisk tilnærming til språk fra flere faglige synsvinkler.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet etter fullført emne er som følger:

Kandidaten kan
- demonstrere forståelse av norsk språkstruktur og språksamfunn
- reflektere over hvilke prosesser (nasjonale og internasjonale) som påvirker språk og språksamfunn
- anvende fagterminologi for å greie ut om ulike språkfenomen
- anvende vitenskapelig teori og metode for å analysere språklige data

Læringsformer og aktiviteter

Nettbaserte forelesninger, samlinger, praktiske øvelser og samarbeid via læringsplattform.

Studenten må ha tilgang til PC med internettilkobling.


Obligatoriske aktiviteter:

2 samlinger à 3 dager.
3 arbeidskrav som må godkjennes av faglærer.
Aktivitetene vurderes til godkjent/ikke godkjent, og inngår ikke i selve vurderingsgrunnlaget. De må likevel være godkjent for at studenten får fremstille seg til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • 2 samlinger á 3 dager
  • 3 arbeidskrav som må godkjennes av faglærer

Mer om vurdering

14 dagers hjemmeeksamen.
Vurderingsform for utsatt eksamen er den samme som ved ordinær eksamen.
Karakterskala for vurdering: A-F

For å få godkjent faget Norsk 1 (8-13) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn, hvor NORD6010 inngår sammen med NORD6011, gjelder følgende krav til målform:

Begge målformene skal være representert i de skriftlige arbeidskravene. Det vil si at minimum ett må skrives på bokmål og minimum ett på nynorsk.

En eksamen skal skrives på bokmål og en på nynorsk.
Kandidaten velger selv hvilken målform han/hun vil benytte på hvilken eksamen (hhv. NORD6010 og NORD6011).

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Nordisk årsstudium - videreutdanning for lærere (FJNORDVUÅ)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NORD1102 7.5 01.09.2016
NORD1106 5.0 01.09.2016
NORD6102 7.5 01.01.2017
NORD6106 5.0 01.01.2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Nordisk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU