course-details-portlet

NORD6010 - Norsk litteratur i et globalisert samfunn

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 14 dager ALLE

Faglig innhold

Emnet gir innsikt i hvordan litterære tekster fremtrer som historiske fenomener, både i norsk og internasjonal sammenheng. I tillegg får du kunnskap om og øvelse i bruk av metodiske redskaper i praktisk analysearbeid, samt forståelse for hvordan ulike teoretiske tilnærminger og metoder preger litteraturforståelsen.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet etter fullført emne er som følger:

Kandidaten kan
- gjøre rede for hovedlinjene i norsk litteratur fra norrøn tid til i dag
- forstå tekster i sin historiske sammenheng og drøfte samspillet mellom litteraturhistoriske og samfunnsmessige prosesser
- forstå hvordan norsk litteratur til ulike tider interagerer med internasjonale strømninger
- analysere enkelttekster og greie ut om ulike teksttyper
- anvende teoretisk-metodiske begreper og tilnærminger til ulike sjangere og perioder
- presentere og drøfte litteraturhistoriske og litteraturvitenskapelige problemstillinger skriftlig og muntlig
- anvende teoretisk-metodiske begreper og tilnærminger til ulike sjangere og perioder
- presentere og drøfte litteraturhistoriske og litteraturvitenskapelige problemstillinger skriftlig og muntlig

Læringsformer og aktiviteter

Nettbaserte forelesninger, samlinger, praktiske øvelser og samarbeid via læringsplattform.

Studenten må ha tilgang til PC med internettilkobling.


Obligatoriske aktiviteter:

Aktivitetene vurderes til godkjent/ikke godkjent, og inngår ikke i selve vurderingsgrunnlaget. De må likevel være godkjent for at studenten får fremstille seg til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • 2 samlinger á 3 dager
  • 3 arbeidskrav som må godkjennes av faglærer

Mer om vurdering

Vurderingsform for utsatt eksamen er den samme som ved ordinær eksamen.

For å få godkjent faget Norsk 1 (8–13) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn, hvor NORD6010 inngår sammen med NORD6011, gjelder følgende krav til målform:

Begge målformene skal være representert i de skriftlige arbeidskravene. Det vil si at minimum ett må skrives på bokmål og minimum ett på nynorsk.

En eksamen skal skrives på bokmål og en på nynorsk.
Kandidaten velger selv hvilken målform han/hun vil benytte på hvilken eksamen (hhv. NORD6010 og NORD6011).

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Nordisk årsstudium - videreutdanning for lærere (FJNORDVUÅ)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NORD1104 7.5 01.09.2016
NORD6104 7.5 01.09.2016
NORD1108 5.0 01.09.2016
NORD6108 5.0 01.09.2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Nordisk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU