course-details-portlet

NEVR2010 - Innføring i nevrovitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 5 timer A

Faglig innhold

NEVR2010 gir en grundig innføring i moderne nevrovitenskap. Emnet gjennomgår sentrale tema fra de ulike fagdisipliner innen nevrovitenskapen. Dette inkluderer nevronet og det nevrale nettverk, oppbygging og utvikling av sentralnervesystemet, systemer i sentralnervesystemet inkludert de sensoriske og motoriske system samt elementer fra kognitiv og klinisk nevrovitenskap.

Emnet er sterkt anbefalt som forberedelse til det internasjonale masterprogrammet i nevrovitenskap, men kan også tas av studenter fra ulike fagområder på bachelornivå. I teknologiutdannelsen egner emnet seg for studenter fra for eksempel biofysikk, elektronikk, databehandling og teknisk kybernetikk. Emnet vil også være nyttig for humanister og samfunnsvitere som ønsker en innføring i det nevrale grunnlaget for tenkning, språk og bevissthet.

Emnet inneholder en kort muntlig presentasjon på et forhåndsdefinert tema. Temaet kan velges fritt, men det må være relatert til minst en av forelesningene og/eller lesematerialene som er tilgjengelige. Presentasjonene vil gjøre det mulig å gå dypere inn i ett av de foreleste temaene og øve på presentasjonsferdigheter. Oppgaven vurderes til bestått/ikke bestått.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål

Kandidaten vil kunne:

 • demonstrere innledende kunnskapsnivå om forskningsfelt nevrovitenskap inkludert underområder; Molekylær, cellulære, system nevrovitenskap, computional og kognitiv nevrovitenskap.
 • ha innledende kunnskapsnivå om relevante metodikk og teknikker innen nevrovitenskap.
 • ha innledende nivå av innsikt i grunnleggende hjernestruktur og funksjon på ionisk og molekylært nivå.
 • demonstrere innledende kunnskapsnivå innen sensoriske og motoriske systemer.
 • ha innledende kunnskapsnivå om hvordan molekylære, biokjemiske, cellulære og fysiologiske aspekter gjensidig bidrar til nevrale systemer, og kan påvirkes ved patologiske tilstander.

Ferdighetsmål

Kandidaten vil kunne:

 • forstå generelle begreper innen nevrovitenskap.
 • relatere sin innledende nevrovitenskapskunnskap til hverdagskonsepter (søvn, hukommelse, sanser, motorisk handling) og få nevrologiske tilstander, som nevrodegenerative sykdommer, demens, epilepsi.
 • ha grunnleggende kunnskap om relevante nevrovitenskap metoder.

Generell kompetanse

 • grunnleggendekompetanse om hvordan en analyserer og formulerer relevante problemstillinger innen nevrovitenskap.
 • grunnleggendekompetanse om hvordan hjernekretsløp utvikler seg, setter seg sammen og fungerer, og hvordan dette relaterer seg til dagliglivsbegreper og sykdommer.
 • grunnleggendekompetanse om hvordan nevrale systemer bidrar til sanseopplevelser, tanker, følelser, atferd. Dette inkluderer struktur og funksjon av nevronet, synapse og synaptisk overføring, transmitter, membranpotensial, metoder for å vurdere hjerneaktivitet, nevrale integrasjon og modulering.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og oppgave. Kurset holdes på engelsk med tanke på det høye antallet utvekslingsstudenter som tar kurset. Ordinær avsluttende eksamen gis kun i høstsemesteret. Studenter som har gyldig forfall eller får karakteren F ved avsluttende eksamen i høstsemesteret har mulighet til å avlegge eksamen på nytt i vårsemesteret. Ved få kandidater kan våreksamen arrangeres muntlig.

Det er obligatorisk oppmøte for alle kursdeltakere til alle presentasjoner.

Obligatoriske aktiviteter

 • Muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet: kort muntlig presentasjon: Godkjent obligatorisk aktivitet er en forutsetning for å ta avsluttende eksamen. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig kun i to akademiske år. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Ordinær eksamen avholdes kun i høstsemesteret. Eksamensoppgaven er på engelsk, men studenter kan svare på engelsk, bokmål eller nynorsk. Studenter som har gyldig frafall eller får karakteren F ved avsluttende eksamen i høstsemesteret har mulighet til å avlegge eksamen på nytt i vårsemesteret.

Kursmateriell

Utvalgte kapitler fra Neuroscience by Purves et. al, 5th edition Sinauer. Forelesningspresentasjoner.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NEVR2020 7.5 VÅR 2006
NEVR3010 15.0 VÅR 2006
NEVR2030 7.5 HØST 2009
PSYK4419 7.5 HØST 2023
PSY2102 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Nevrovitenskap
 • Biofysikk
 • Biokjemi
 • Biologi
 • Cellebiologi
 • Filosofi
 • Fysikk
 • Kjemi
 • Medisin
 • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Kavliinstitutt for nevrovitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU