MUSV3108 - Miles Davis: biografi, jazz- og kulturhistoriske sammenhenger

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet vil gi en oversikt over den biografiske diskursen som har oppstått I forbindelse med Miles Davis sin karriere som jazzmusiker (ca.1945-1990). Kurset vil gi fordypning og analytiske innsikt i et utvalg sentrale innspillinger fra den rike produksjonen til Miles Davis slik som albumet Kind of Blue som ble anerkjent som et nationalt klenodium I Representantenes Hus I 2009. Her vil det bli lagt vekt på å lytte seg fram til en forståelse av hans egenart som trompeter, melodiker og “groove-maker” . Sentral blir således forståelsen for tradisjonssammenhenger og den gjensidig påvirkning mellom musikken til Miles Davis og annen populærmusikk, kunstmusikk , tradisjonsmusikk og “world music”. Utfordringer I forbindelse med jazzhistoriografi og musikken til Miles Davis vil bli drøftet sammen med belysning av hans rolle som afro-amerikansk “idol” og kulturell helt.

Læringsutbytte

Kunnskap:
En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet Musv 3104
- har fordypet kunnskap om nyere jazzhistorie
- har kunnskap om faghistoriske og oppdaterte problemstillinger I forbindelse med jazzimprovisasjonspraksis og jazzhistorieskriving med fokus på perioden 1960-1990.
Ferdigheter:
En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet Musv 3104

- kan formulere sin fordypede kunnskap på en overbevisende måte i både skrift og tale 

- kan på selvstendig grunnlag finne frem til, og vurdere relevant forskningsbasert kunnskap for å belyse en problemstilling I forbindelse med musikken til Miles Davis spesielt og jazzimprovisasjon generelt
- kan på grunnlag av sin fordypede kunnskap diskutere faglige tekster på en differensiert måte, gå i dialog med andres tekster og føre et eget resonnement, skriftlig så vel som muntlig
- kan anvende metoder som er spesifikke for jazzhistorie og biografiske framstillinger innen feltet på selvstendig kritisk grunnlag

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar

Obligatoriske aktiviteter

  • Semesteroppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSK)
Musikk, utøvende (BMUSP)
Musikk, utøvende (MMUSP)
Musikkteknologi (BMUST)
Musikkteknologi (MMUST)
Musikkvitenskap (BMUSV)
Musikkvitenskap (MMUSV)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til et av bachelor- eller masterprogrammene i musikkvitenskap, musikkteknologi eller utøvende musikk.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.